නංගිලා දෙන්නෙක් අන්තර්ජාලය ජංජාලයක් කරයි – වීඩියෝ

Loading...

බිරිඳ නිරුවත්කොට පහරදුන් සැමියා අත්අඩංගුවට
බිරිඳගෙ උපන්දිනය මතක තියාගන්නේ කොහොමද? – සංගක්කාරගෙන් පාඩමක් – වීඩියෝව

girlskx.s,d fokafkla wka;¾cd,h cxcd,hla lrhs ùäfhda
Dubsmash wema tl fïÈkj, f,dj mqrd fukau Y%S,xldj ;=, b;d ckm%sh;ajhg m;aj ;sfnkjd’

fuys§ isÿjkafka ´kEu ix.S; LKavhlg ùäfhda yඬ leùfï myiqlï ,nd § ;sfnkjd’ fuu ld, isudj ;=, ñ,shk 50 lg wêl msßila Nd.;fldgf.k we;s njghs jd¾;d jkafka’

Loading…

miq.sh ld,fha Y%S ,xldfõ ;reK ;reKshka úiska l, víudIa ùäfhda iudc cd, Tiafia ckm%sh;ajhg m;ajqKd’

ta w;ßka Ykqo%s yd wehf.a hy¿jka lsysm fofkl= tl;=j ks¾udKh l< Dubmash ùäfhdaj úYd, jYfhka ckm%sh jqKd’ flfia fj;;a fï jk úg ;j;a Dubmash ùäfhdajla wka;¾cd,hg tla lr ;sfnkjd’

Y%S ,xldfõ ;reKshka fofokla úiska bÈßm;a lrk fuu ùäfhda mgh úYd, jYfhka ckm%sh ù ;sfnkjd’ tu ùäfhda mgh my;ska n,kak’


.

Loading…


(2438)

බිරිඳ නිරුවත්කොට පහරදුන් සැමියා අත්අඩංගුවට
බිරිඳගෙ උපන්දිනය මතක තියාගන්නේ කොහොමද? – සංගක්කාරගෙන් පාඩමක් – වීඩියෝව

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න