උසස් පෙළ විභාගය කල්දාගන්න ජනපතිගේ වෙබ් අඩවිය හැක්කළ පාසල් සිසුවා හසුවේ

Loading...

බෝල්ට්ගේ නිදියහන කැළඹෙයි
කර්නල් ජනෙල් කවුළුවෙන් බිරියගේ කුසට වෙඩි තියලා

hackers1Wiia fm< úNd.h l,aod.kak ckm;sf.a fjí wvúh yelal< mdi,a isiqjd yiqfõ
miq.sh isl=rdod ckdêm;sjrhdf.a ks, fjí wvúh ^president.gov.lk& yels lsÍug ,lalrk ,o mqoa.,fhl= thg msúfik whg oel.;yels jkakg ;¾ckd;aul b,a,Sï lsysmhla igyka lr ;snqKs’ Wiia fm< úNd.h ,nk jif¾ wfma%,a udifha meje;aùug úfrdaOh mEu we;=¿ lreKq lsysmhla tys igykaj ;sî we;’

Loading…

Èk folla we;=,; foj;djla fuu yela lsÍu isÿjqK w;r tfia lsÍg uq,aù we;s whsmS ,smskh úu¾Ykh lr wod< mqoa.,hd w;awvx.=jg .kakg Bfha fmd,sish l%shd l< w;r ks,OdÍka mqÿuhg m;alrñka ;ju;a mdif,a Wiia fm< yodrK lvq.kakdj mÈxÑ mdi,a isiqfjl= fï ish,a, miqmi isák nj fy<S úh’ uykqjr Wiia msßñ mdi,l wOHdmkh yodrK Tyq úfkdaohg ñka fmr wjia:d lsysmhl;a fun÷ yela lsÍï isÿ lr ;sfnk nj miqj fy<s úh’

Tyq ckm;sjrhdf.a fjí wvúh yela lsÍfuys wruqK ljrlaoehs ;ju úu¾Ykh flfrk w;r th foaYmd,k wruqKlao yqÿ úfkdaohg ;< fohelaoehs y÷kd.kakg mÍlaIK isÿfõ’

w;awvx.=jg .kq ,enQ YsIHhd jeäÿr m%Yak lsÍu msKsi fld<Ug /f.k tkq ,nk nj ksfhdacH fmd,siam;s wð;a frdayK mjid we;’

mß.Kl iïnkaO fpdaokd ms<sn|j lghq;= lrk kS;s úêúOdk m%ldr iellreg tfrysj kS;suh mshjr .ekSug kshñ; w;r wod< isoaêh iïnkaOfhka Y%S ,xld mß.Kl yÈis m%;spdr ixi|h o úu¾Ykhla wdrïN lr ;sìK’

President-websiteHack-srilankass

Loading…


(936)

බෝල්ට්ගේ නිදියහන කැළඹෙයි
කර්නල් ජනෙල් කවුළුවෙන් බිරියගේ කුසට වෙඩි තියලා

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න