හික්‌කඩුව මුහුදු වෙරළේ නිරුවතින් සිටි විදේශිකයා

Loading...

කාමතුරයන්ට හසුවූ තවත් පාසැල් දැරියක් මරු තුරුලේ
ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කරන්න ඕන – නදීශා හේමමාලි

hikaduwa-forinaysla‌lvqj uqyqÿ fjrf<a ksrej;ska isá úfoaYslhd
Èjd ld,fha ysla‌lvqj uqyqÿ fjrf<a ksrej;aj isàfï fpdaokdjg jro ms<s.;a úfoaYslhl= fj; ;rfha wjjdo l< .d,a, w;sf¾l ufyaia‌;%d;a flair iurÈjdlr uy;d ú;a;slre uqodyeÍug ksfhda. lf<ah’

Loading…

fufia uqodyßkq ,enqfõ fmda,a ud¾áka n%ො kue;s c¾uka cd;slfhls’ fuu úfoaYslhd ysla‌lvqj jEj, uqyqÿ fjrf<a ksrej;aj isáh§ fmd,sishg ,enqK f;dr;=rla‌ wkqj w;awvx.=jg f.k uyckhdg ysßyerhla‌ lrorhla‌ wm%ikak;djhla‌ we;sjk mßÈ ksrej;aj isg ;u ryiÛ leue;af;kau m%o¾Ykh lsÍu iïnkaOfhka oKa‌v kS;s ix.%yfha 261 j.ka;sh iuÛ lshfjk 283 j.ka;sh hgf;a iy fmd,sia‌ wd{d mkf;a 63 j.ka;sh hgf;a wêlrKhg bÈßm;a lrk ,§’

iellre fjkqfjka fmkS isá kS;s{ rùkao% kdrxf.dv uy;d wêlrKhg lreKq ola‌jñka ;u fiajdodhlhd jro ms<s.kakd w;r úfoaY.; ùug o wjYH ksid ,sys,a oඬqjula‌ kshu lrk f,i b,a,d isáfhah’ ishÆ lreKq i,ld ne¨ w;sf¾l ufyia‌;%d;ajrhd iellreg ;rfha wjjdo fldg uqodyeÍug kshu lf<ah

Loading…


(480)

කාමතුරයන්ට හසුවූ තවත් පාසැල් දැරියක් මරු තුරුලේ
ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කරන්න ඕන – නදීශා හේමමාලි

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න