හිරුණික‍ා අතිනත් ගනී – ඡායාරූප මෙන්න

Loading...

HIRUNIKA & HIRAN ENGAGEMENT – PHOTOS
හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍රගේ මනමාලයා ලිංගිකත්වය ගැන කතා කරයි

hiru3ysreKsCd w;sk;a .kS PdhdrEm fukak
niakdysr m<d;a iNd uka;%sks ysreKsld fma%upkao% óg iq¿ fudfyd;lg fmr hq. Èúhg iïm%dma; úh’

tu wjia:dfõ§ ,nd.;a PdhdrEm fï jk úg wm fj; ,eî ;sfnkjd’ fï tu PdhdrEm fjhs’


.


  • 41
  • 15
  • 32
  • 51
  • 25
  • hiru3
  • hiru1
  • hiru2


Loading…


(2954)

HIRUNIKA & HIRAN ENGAGEMENT – PHOTOS
හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍රගේ මනමාලයා ලිංගිකත්වය ගැන කතා කරයි

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න