බුධ ගහා මාරුවේ පලාපල වසරට දෙවරක් සිදුවන විශේෂ ග්‍රහා මාරුව ඔබේ ලග්නයට බලපාන හැටි

Loading...

දරු ප්‍රසුතියෙන් පසු මව බිළිඳාව එළියට විසික් කරලා – වීඩියෝ
වැලන්ටයින්දා බඹසර බිඳගත් තරුණියන් ගණන මෙන්න…

2016 ud¾;= ui 02 jeks nodod Èk uOHu rd;%s 00’11g nqO .%yhd ;u iu rdYshla jQ fikiqreg wh;a l=ïN rdYshg meñfKkq we;’ fuu nqO .%y udrej iuÕska wm ,xld flakaorh ;=< nqO ,.ak Ndjfha ;ekam;a ùu hym;a jkq we;’

Loading…

fuh wdikak jYfhka jirlg fojrla isÿjk iqúfYaIS .%y udrejls’ ta wkqj t;eka isg nqO .%yhd 2016 ud¾;= 19 jeks Èk fm’j’ 04’38g ók rdYs .; jk ;=re Èk 18 lg wdikak ld,hla l=ïNfha .uka lrkq we;’
fuu nqO udrefõ m%;sM,hla f,i ñ:qk” lkHd” Okq” l=ïN” ók hk ,.akj,ska Wmka whg wka .%y .uka u; Tjqkaf.a lrk lshk ish¨‍ wxYj,ska iqn m%;sM, Wod jkq we;’ wfkl=;a ,.akj,gka uOHu iqnm, Wod jkq we;’
fïI
yÈis .uka ìuka hEug ks;r wjia:dj ie,fik w;r jkaokd .uka yd ÿr .ukao fh§ug bv we;’ tfiau Tn fuu ld,fha fkdìhj bÈßhg hk ld, iSudjls’ Tng fuu ld,h ñY%m, odhl fjhs’ ;k;=re ,dN yd Wiiaùï ysñh’ .Dy Ôú;h uOHia:j .; fjhs’ fjkodg jvd fjfyi ù jevlsÍug isÿfjhs’ ìßh fyda ieñhd ksid Okhla ysñùug yelsh’ wd.u oyug is; fhduq fjhs’ f,d;/hs ch ,eîfï jdikdj;a ysñhs’ úúOdldrfha .súiqïj,g t<eöfï wjia:djo fuu ld, iSudj ;=< Wod jkq we;’
jDIN
wE; m<d;aj,g hEug isÿ jk w;r kslrefKa .uka ìuka fhfokq we;’ úúOdldrfha krl fpdaokd t,a, úh yelshs’ .=KO¾u ySk jk ld,hls’ fuu ld,fha kEfhla fyda ys;j;=ka iuÕ wukdm ùug bv we;’ n,dfmdfrd;a;= jQ Khla ,efnhs’ ld¾h nyq, ld,hls’ ifydaorhkag wiqn fjhs’ flá .uka ìuka kï wêl fjhs’ úuis,su;a ùu jeo.;a’ wk;=rej,g ,laúh yelshs’
ñ:qk
Ok ydks we;sjk ld,hls’ uqyqfKa frda.dndO we;s jkq we;’ w¨‍;ska ksjdi bÈlsÍug yd foafmd< ñ,§ .ekSug;a fuu ld,h wiqnhs’ úfoaY .ukaj,g tlaúh fkdyelsh’ hï muKl mjq,a Ôú;h ;=< .egqï we;s jk w;r” ;u iyldßhf.ka fyda iylref.ka Okh ,eîugo yelsh’ kuq;a thska m%n, .eg¨‍ u;=jkq we;’ fi!LH ;;a;ajh whym;ah’
lgl
Tnf.a mjqf,a fyda ys;j;l=g we;sjk wikSm ;;a;ajhka ksid Tng fndfyda ld,h” Y%uh” Okh ta fjkqfjka .; lsÍug isÿjkq we;’ miq.sh Èkj, meje;s ndOd hï muKlg bj;a fjhs’ ;k;=re ,dN ,efnhs’ Wiia wOHdmk lghq;= id¾:l jk w;r w¨‍;ska wrUk lghq;= kï fï ld,fha wid¾:l fjhs’ tfiau fï ld,iSudj ;=< YÍr fi!LH msßySug yelshdj mj;skjd’ isf;a we;sjk udkisl wiykh ÿre fjhs’ orejkaf.a ÈhqKqjg lghq;= fhfoa’
isxy
w¨‍;ska ksjdi bÈlsÍug yd foafmd< ñ,§ .ekSug fuu ld,h iqnhs’ orejkaf.a m%Yak yd ta iïnkaO lghq;=j,§ oeä w¾nqoldÍ ;;a;aj we;s jkq we;’ ;r. úNd.j,ska ch ysñjk ld,hls’ kvq ynj,ska ch .; yelsh’ mmqfõ fiï wudre yd f,a iïnkaO frda.dndO we;súh yelsh’ ux., lghq;= i|yd fuu ld, iSudj hï muKl hym;a ld,hls’
lkHd
fuf;la ld,hla wvd,j meje;s hï hï ldrKd bgq jk ld,hls’ újdy ndOd we;sùug bv we;’ ifydaorhl=g wm, fmfka’ ,eîï wvd, jk ld,hls’ foaYmd,kfha ksr; whg iqnodhl jkq we;’ Tnf.a ckm%sh;dj by< hk ld,hls’
;=,d
yÈis .uka ìuka hEug ks;r wjia:dj ie,fik w;r jkaokd .uka yd ÿr .ukao fh§ug bv we;’ weiajy lgjy fodaI yg.ekSfï m%jK;djhla we;’ frÈ ms<s yd jia;= ,dn ,efnk ld,hls’ YÍrfha w,xldrhg wjYHfoa ñ,§ .ekSug wjia:dj fkd,efnk w;r fuu ld,fha§ m%Œ; riuqiq wdydro t;rï fkd,eîfï yelshdj mj;S’ kuq;a Tng f,d;/hs jdikdj ysñh’
jDYaÑl
i;=re lrorhlska ch .; yelsh’ n,dfmdfrd;a;= jQ Kh uqo,la ,eîug yelsh’ uq;%d wudre fyda fiïfrda. we;sùug bv we;’ Tng fuu ld,h ñY%m, odhl fõ’ wikSmj,ska hï iqjhla w;afõ’ .DyÔú;h ;=< jeh mla‍Ih by< hkq we;’ tÈfkod lghq;=j,§ hï wdfõ.YS,S ;;a;ajhla olakg ,efí’ Wiia flkl= fydawi,ajdiSka iuÕ wukdmùug bv we;’ orejkaf.a lghq;= j¾Okh jk w;r /lshdfõ bÈß .ukg hï hï ndOd we;s úh yelsh’ iudcfha ms<s.ekSu we;s jk w;r Tng wi,ajeishkaf.ka kï fmdä fmdä ndOdo we;súh yelshs’
Okq
weia frda. yd uq;%d wudre we;súh yelsh’ fï ld,fha§ ;u YÍr fi!LH .ek úuis,su;aùu jeo.;a’ úfYaIfhka wyqfjkafka ke;s f,v yefokak mq¿jka’ ta ksid iqn jf.au wiqn m,;a ,efnkjd’ fï ld,iSudj ;=< YÍr fi!LH msßySug yelshdj mj;skjd’ kuq;a wdodhï ;;a;ajh hï m%udKhlg j¾Okh fjhs’ iudc fiajd fmdÿ lghq;=j,ska f.!rjh yd ms<s.ekSu Tng ,efõú’ mrïmrd.; foafmd< jdis fjhs’
ulr
fiajl .eg¨‍ yd .Dy ks¾udKhlg iïnkaOj .eg¨‍ mek keÕSug yelsh’ jd” ms;a iïnkaO frda.dndO yg .ekSug wjia:d we;’ iajhx /lshdj, ksr; jkakkag iqnodhlh’ frda.j,g yßhg m%;sldr fkd.;af;d;a tajdfha iqjh m%udo jkq we;’ .Dy Ôú;h i;=gqodhlh’ /lshdfõ Wiiaùï jf.au fjkiaùïo n,dfmdfrd;a;= úh yelsh’ kS;shg tfrysj lghq;= lsÍu ksid uqo,a fyda /lshdfõ mdvq isÿ úh yelsh’
l=ïN
uykaisfha ;rug m%;sM, ke;súh yelsh’ {d;Ska iuÕ u; fNaoj,g fya;= jkq we;’ msßñ ore ,dN we;sjk w;r hï hï wxYj,ska idudkH iqnhs’ Tnf.a wOHdmkhg b;du fyd|hs’ ta jf.au /lshd ia:dkfhka Wiia ùulao ysñ ùug bv ;sfhkjd’ wd.ug oyug keUqre jk ld,hls’
ók
Tng fuu ld,h ñY% M, odhl fjhs’ Okh w;ska hym;ah’ Wiia wOHdmk wjia:d Wodfjhs’ jHdmdr wxYj,g iqnodhl fjhs’ /lshd wxY ;=< l,lsÍï we;s jk w;r yÈis fjkia ùïj,g fya;= fjhs’ fi!LH w;ska oKysi iïnkaO wdndO we;súh yelsh’ f.a‍fodr lghq;= iïnkaOfhka oeä lem lsÍï l< hq;= fjhs’ /lshdfõ Wiiaùï n,dfmdfrd;a;= úh yelsh’ mjq,a Ôú;h hym;a jk w;r wdodhï ;;a;ajh by< hkq we;’

Loading…


m%ùK fcHd;sIfõ§ nKavdr.u iïm;a tia’ l,amf.a

(1277)

දරු ප්‍රසුතියෙන් පසු මව බිළිඳාව එළියට විසික් කරලා – වීඩියෝ
වැලන්ටයින්දා බඹසර බිඳගත් තරුණියන් ගණන මෙන්න…

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න