සැමියා බිරිද නිරුවත් කර යාලුවෝ එක්ක වීඩියෝ කළ හැටි

Loading...

Dinakshie & Kavinga Christmas PhotoShoot
ගිනිගත්හේනේ විදුහල්පති ෆෝන් එකෙන් හොර ටීචර් එක්ක මල් කඩපු සිද්ධියේ ගමක් අහපු හඩපටය – Audio

husband-video-his-wifeieñhd ìßo ksrej;a lr hdÆfjda tlal ùäfhda l< yeá
fï l;dj mgka .kafka fmï lr újdy jQ ;reK hqj<lf.ks’ Tjqk;=ßka ukd,sh fyj;a uOqrx.s flá l,la‌ fudaia‌;r ksrEmsldjl f,i lghq;= l<” fyd| wOHdmkhla‌ we;s” b;d fyd¢ka bx.%Sis l;d l< yels” isref¾ yevh mj;ajdf.k heu i|yd ksis jÜ‌fgdarejlg iy ksis ld,igyklg wkqj wdydr .ekSu mjd isÿlrk isyska isre/;s 27 yeúßÈ rEu;a ;reKshls’

wef.a fmïj;d jir 10 la‌ muK tx.,ka;fha iy lekvdfõ /lshd lr uqo,a Wmhdf.k ,xldjg meñKs whl= jk w;r fmïj;shg jvd jhi wjqreÿ 10 la‌ jeäuyÆ jQfjls’

Loading…

fï fmïj;sh ;reKhkag m%sh fkdl< w;r jhi 16 § meje;a jQ ish wdrïNl fma%u iïnkaOfha§S ;udg jvd wjqreÿ 20 la‌ jeäuyÆ ;eke;a;l= fmïj;d f,i f;dard .;a;dh’ jhi 20 § weh ;udg jvd wjqreÿ 35 la‌ jeäuyÆ msßñhl= iu. fma%ufhka fj<sK’ Tyq wef.a mshdf.a ñ;=frla‌ úh’ Tyq weh oek isáfha 8 yeúßÈ oeßhlj isáh§h’ fï fofokd iu.u weh wjqreÿ lsysmh ne.ska fma%u iïnkaO;d meje;ajqjo ish ieñhd njg m;ajQ mqoa.,hd iu. újdy ùu i|yd .; lf<a udi 4 l muK flá weiqrla‌ u.sks’ tu hqj<f.a újdy W;aijh fld<U ;re mfya fydag,hl úYd, úhoula‌ ord mj;ajk ,§’ újdyfhka udi 4 lg miq ieñhdg lekvdfõ /lshdjla‌ ,eìKs’ Tyqg jegqm jYfhka uilg remsh,a mka,la‍Ihla‌ §ug fmdfrdkaÿ jQ neúka kj /lshdj w;ayeÍug neß ;;a;ajhla‌ we;s úh’ wjidkfha§ udi lsysmhlska ish ;reK ìßh jk uOqrx.s lekvdjg f.kajd .ekSfï fmdfrdkaÿj u; .=jka hdkhg kexf.ah’
OfkaIaf.ka fjkaùfï ÿl uOqrx.sg b;d ;Èka oekqKs’ újdyfhka miq iEu /hlu OfkaIag ;=re¿ ù isá uOqrx.s fujla‌ mgka ;ks hykl ksokakg ùu .ek uy;a fia fYdalhg m;ajQjdh’ OfkaIa yeu /hlu wehg ia‌lhsma ud¾.fhka l;d lf<ah’ tfy;a uOqrx.sf.a ;reK isrer ikid,kakg ta l;dnyg neß úh’fï w;r Èkla‌ uOqrx.sf.a ñ;=ßhl jQ ldñkS ish fmïj;df.a WmkaÈk idoh i|yd uOqrx.sg wdrdOkd l<dh’ th fld<U fydag,hl§ meje;aúK’ ldñkSf.a fmïj;d úismia‌ yeúßÈ iqNdIah’ Tyq OfkaIaj o hï m%udKhlska y÷khs’

zzuu;a miq.sh ojil OfkaIag l;d l<d”’ZZ Tyq uOqrx.sg lSfõh’ zzthd lsõjd ;j gQ bh¾ia‌j,ska, Thdj lekvdjg .kakjd lsh,d”’ZZ

zz;j gQ bh¾ia‌”’@ZZ uOqrx.s fmr<d m%Yak l<dh’ zzOfkaIa Bfha ?;a ug ia‌lhsmaj,ska l;d l<d’ thd kï lsõfõ bla‌ukgu udj f.kak .kakjd lsh,d”’ZZ iqNdIaf.a l;djg uOqrx.sg bls .eiqK o weh th uevmj;ajd .ksñka lSjdh’

zz´jd uOqrx.s Th lshk ;rï f,ais keye’ thd Thdj f.kajd .kak ´kE tfy isáika flfkla‌ ,jd ia‌fmdkai¾ lr,d’ tajg lÜ‌áh fiÜ‌ lr.kak wjqreÿ tlyudrla‌j;a hkjd”’ZZ iqNdIa lSfõh’

;ud úYd, md¿ f,dalhl ;ks jQ nj uOqrx.sg is;sK’ ta w;r iqNdIaf.a lgyv wehg hdka;ñka weisK’ zzug Thdf.a f*daka kïn¾ tl lshkak’ wms fyg ?g fï .ek l;d lruq””ZZ

miq Èk /fhys iqNdIa uOqrx.sg l;d lf<ah’ B<.g Tyq ia‌lhsma yryd o wehg l;d lf<ah’ meh 2 la‌ muK Tjqyq ia‌lhsma tfla isáhy’ ;ud iqNdIa iu. .;lrkafka fjkod OfkaIa ;udg l;d lrk fõ,dj ;=< hEhs wehg wu;l úh’ tu l;dny ksu jQ úg OfkaIa ia‌lhsma cd,fhka uOqrx.s iu. iïnkaO jQfhah’ zzuu meh 2 la‌u Thdg .kak g%hs l<d’ Thd ld tla‌lo ia‌lhsma tfla isáfha”’@ Tyq weiSh’

zzhd¿fjla‌ cmEka b|,d l;d l<d oeka”’ZZ weh OfkaIag fndrejla‌ lSjdh’ bkamiq weh fl<skau weiqfõ ;ud lekvdjg f.kakd .kakd oji .ekhs”’ zz;j udi folla‌ hdú”ZZ OfkaIa tfia lSjo uOqrx.s th úYajdi fkdl<dh’

fï w;r yeu /hlu iqNdIa uOqrx.sg ÿrl:kfhka l;d lf<ah’ zzia‌lhsma tflka tkak tmd” OfkaIa m%Yak odkjd”’ZZ weh iqNdIag lSjdh’ Èk lsysmhla‌ .;jk úg fï iïnkaOh ÿrÈ. .sfhah’ m<uq l;dnfyka i;s follg miq j;a;, m%foaYfha f.ia‌Ü‌ yjqia‌ tll§ Tjqyq ldhslj tl;= jQy’ miqj i;shlg fo;=ka jrla‌ th isÿ úh’ l%ufhka uOqrx.sg OfkaIa tmd úh’ Tyq iqNdIa ;rï wkqrd.S ke;ehs weh is;=jdh’ Tyq ;udg jvd fndfyda jeäuy,a ñksil= nj weh l,amkd l<dh’ ta wkqj uOqrx.s iy OfkaIa w;r ia‌lhsma l;d ny wvq úh’ jyd Y%S ,xldjg l;d l< OfkaIa ish ìßh .ek fidhk f,i ñ;=rka lsysm fokl=g oekqï ÿkafkah’ uOqrx.s iqNdIa iu. j;a;, m%foaYfha f.ia‌Ü‌ yjqia‌ tllg i;shlg fo;=ka jrla‌ hk nj fï .ek fijQ ñ;=f¾la OfkaIag lSy’ fldamfhka úhre jQ OfkaIa ish ;reK iqrEmS ìßhf.ka oreKq f,i m<s.ekSug ;SrKh lf<ah’

Loading…

i;s Èk udi fjoa§ yÈisfhau ojil oyj,a OfkaIa ,xldjg meñKsfhah’ Tyq oel uOqrx.s uy;a fia mqÿuhg m;ajQjdh’ zzyÈisfhau ksjdvqjla‌ fiÜ‌ jqKd’ b;ska álÜ‌ tlla‌ odf.k Thd n,, hkak wdjd”’ZZ OfkaIa weh ;=re¿ lr.;af;ah’ tfy;a uOqrx.sg Tyq flfrys lsisÿ wdidjla‌ we;s fkdùh’ iqNdIaf.a WKqiqu OfkaIaf.a iqiqï /,ssj, ke;ehs weh is;=jdh’

zztal fkfjhs wms yjig .ukla‌ hkjd’ Thd y;r fjkfldg ,Eia‌;s fjkak”’ZZ OfkaIa lSfõh’

zzfldfyo””@ZZ uOqrx.s weiqjdh’ zzThdg im%hsia‌ tlla‌ ^mqÿu ysf;k fohla‌& fokak tla‌l hkjd’ ta .ek wykak tmd’ZZ

ijia‌ hdufha§ OfkaIa uOqrx.sj /f.k .sfha weh isyskhlskaj;a l,amkd fkdl< ;eklgh’ ta ;ek jQ l,S fjkod weh iqNdIa iu. ldhslj tl;=jk f.ia‌Ü‌ yjqia‌ tlh’ OfkaIa mojdf.k .sh fudag¾ r:h f.ia‌Ü‌ yjqisfha f.aÜ‌gqfjka we;=¿ jk úg uOqrx.sf.a we.m; mK ke;sjk fihla‌ oeksK’ tfy;a uOqrx.s lsisÿ fjkila‌ fmkajQfha ke;’

OfkaIa uOqrx.s /f.k tys ldurhla‌ ;=<g .sfhah’ tys yeäoeä msßñ ;sfofkla‌ isáhy’ tla‌ whl= w; ùäfhda leurdjla‌ úh’ ldurh ;=<§ Tjqyq is;afia uOqrx.s ¥IKh l<y’ leurdldrhd th rEm.; lf<ah’ zzWU l< yeu fohla‌u uu okakjd” talg WUg ú¢kak fjk ovqju fmdä tlla‌ fkdfjhs’ WUg ljodj;a mdf¾ neye,d hkak neß fjk ovqjula‌ uu fï fokak hkafka’ZZ OfkaIa l=reß f,i uOqrx.sg lSfõh’ lsysmfofkla‌ w;ska ¥IKh jQ uOqrx.s wka;sfï§ isysiqka jQjdh’

miqjodu OfkaIa ,xldfjka ksla‌u .sfhah’ Bg i;shlg miq uOqrx.sg Bfï,a tlla‌ ,eìKs’ fjí wvúhl ,smskhla‌ tys i|yka jQ w;r th krUk f,i wehg okajd ;sìKs’

uOqrx.s tu ,smskh Tia‌fia fjí wvúhg .shdh’ tys ;snQ fohska weh ;%ia‌; jQjdh’ uq,skau ;snqfKa weh iy OfkaIa w;r újdy ux.,H oela‌fjk ùäfhdajh’ th ksujk ;ekg ;j;a ùäfhdajla‌ mqreoaod ;sìK’ ta jQ l,S fydag,a ldurh ;=< OfkaIa we;=¿ msßñ iuQyh úiska weh ¥IKh lrk wdldrhhs’ tu ùäfhdaj b;d iQla‍Iau f,i rEm.; lr ixia‌lrKh lr ;snQ neúka OfkaIa iy fiiq i,a,d,hkaf.a isrere yer uqyqKq fmkqfKa ke;’ fmkqKq tlu uqyqK uOqrx.sf.ah’

fï ùäfhdaj miq.sh ld,fha§ Facebook iudc cd,h Tia‌fia o yqjudre jQ nj oek.kakg ;sfí’ fï l;kaorfhka meyeÈ,s jkafka .eyeksh yeu úgu ish fmïj;df.ka fukau ieñhdf.ka o mfria‌iï úh hq;= njh’ ;reK ìßh we|la‌ u; ;kslr oud msgrglg hefï lsisu jrola‌ we;s nj OfkaIa ms<s.kakd nj fuhska fmkS hkafka ke;’ Tyq ;u ìßhf.ka lDDr iy wOu f,i m<s.kafka tneúks’ ujqjreka” ke.Kshka” ìßhka iy ¥jreka isák msßñ ixy;sh fuys§ is;d ne,sh hq;af;a fï ùäfhdaj m%pdrh jQ miq uOqrx.s uyu. .uka lrkafka flfiao hkakhs’

Loading…


uq,dY% – Èjhsk

(1739)

Dinakshie & Kavinga Christmas PhotoShoot
ගිනිගත්හේනේ විදුහල්පති ෆෝන් එකෙන් හොර ටීචර් එක්ක මල් කඩපු සිද්ධියේ ගමක් අහපු හඩපටය – Audio

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න