නිරුවතින් සිටි තරුණියක් කාර් එකක් ඇතුලේ ඉඳන් හැමෝටම පේන්න කරපු වැඩේ – වීඩියෝ

Loading...

මොරටුවේදී ගිනි තියාගෙන මැරුණ තරුණයා ගැන තරුණිය උසාවියේදී කියපු කතාව
ස්කූටරයෙන් ගිය ගමන යුධ හමුදා බවුසරය යට සිරවී අවසන් ගමන වුණු හැටි – Photos

inside-car-from-girl-who-was-nakedksrej;ska isá ;reKshla ld¾ tlla we;=f,a b|ka yefudagu fmakak lrmq jefâ ùäfhda
ldka;djla uymdf¾ Wvqlh ksrej;aj wfYdaNk f,i yeisreKq mqj;la /ishdfjka jd¾;d jkjd’

Loading…

/ishdfõ fudialõ k.rfha uyd ud¾.hl .uka l< l=,S fudag¾ r:hl isÿjQ fuu isÿùu ;j;a fudag¾ r:hl ßhÿfrl= úiska má.; lr wka;¾cd,hg uqodyer ;snqKd’

tys§ ldka;dj fudag¾ r:h ;=, ksrej;aj isg wk;=rej tys cfka,hla u;g ke.S u. fomi isák msßig w; jkñka .uka l< whqre oelafjkjd’

wk;=rej trg fmd,sish úiska wod, isoaêh iïnkaOfhka mÍlaIKhla wdrïN lr ;sfnkjd’

Loading…


(1440)

මොරටුවේදී ගිනි තියාගෙන මැරුණ තරුණයා ගැන තරුණිය උසාවියේදී කියපු කතාව
ස්කූටරයෙන් ගිය ගමන යුධ හමුදා බවුසරය යට සිරවී අවසන් ගමන වුණු හැටි – Photos

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න