ලංකාවේ Youtube තරුව පෙම්වතියට කල විවාහ යෝජනාව ලොව පුරා ජනප්‍රියත්වයට – වීඩියෝ

Loading...

මගීන් 295 රැගත් මැලේසියානු ගුවන් යානයකට වෙඩි තබා බිම හෙලයි. – ඡායාරුප / වීඩියෝ
හෙළුවෙන් Shopping ගිය කතක් – වීඩියෝ

jehan-p,xldfõ Youtube ;rej fmïj;shg l, újdy fhdackdj f,dj mqrd ckm%sh;ajhg – ùäfhda
hqáhqí fj; ks¾udKd;aul ùäfhda tlalrk wka;¾cd;slj m%isoaêhg m;a fcydka rK;=x. úiska ish fmïj;shg isÿl, újdy fhdackdj fïjkúg wka;¾cd,h mqrd ckm%sh;ajhg m;aj we;’

Loading…

úfoia mqj;a fjí wvú mjd fcydkaf.a fuu wmQre ùäfhdaj ms,sn| mqj;a m,fldg ;snqKs’ fcydkaf.a fmïj;sh leu;s ishÆ pß; tl;=fldg fcydka úiska Tyqf.a fmïj;sh zúYaz mqÿu lsÍfï fuu fhdackdj bÈßm;afldg ;snqKs’

fcydkaf.a fmïj;shf.a leu;su pß; jk uhsl,a celaika” ú,a iañ;a” rdðks ldka;a” ìfhdakafia” ñlS ujqia tl;=fldg Tyq úiska k¾;khla iQodkïfldg ;snqKs’

jehan-c

j-dancing-nickeys-

Loading…


(3316)

මගීන් 295 රැගත් මැලේසියානු ගුවන් යානයකට වෙඩි තබා බිම හෙලයි. – ඡායාරුප / වීඩියෝ
හෙළුවෙන් Shopping ගිය කතක් – වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න