ජෙනිෆර් ලෝපේස් වේදිකාව උඩ කලිසම ඉරාගෙන – වීඩියෝ

Loading...

අජිත්ගේ ආන්දෝලනාත්මක ඡායාරූපයේ අතීත කතාව මෙන්න
හොර චැට් එකක් දාන්න ටොයිලට් එකට දුවපු බිරිඳට හස්බන් දුන්නු අමතක නොවෙන හෙයාර් කට් එක

Jennifer Lopezfcks*¾ f,dafmaia fõÈldj Wv l,siu brdf.k ùäfhda
f,dal m%isoaO fmdma .dhsldjlajk fcks*¾ f,dafmaiag miq.sh Èfkl f,dl= wlr;eínhlg uqyqK
fokak isÿ jqKd’

,diafõ.dia yS mej;s ix.S; m%ix.hl § ;uhs wehg fuu wlr;eínhg uqyqK fokak isÿ jqfKa’

Loading…

 
fuu ix.S; m%ix.fha § weh .S; .dhkd lf<a ;u YÍrfha yevh ukdj fmfkk wdldrfha we÷ulska ieriS’
 
fldfydu jqK;a weh k¾;kfha fhfoñka .S; .dhkd lroa§ weh we| isá we÷u bÍ hkjd’
 
thg wod< úäfhdaj my;ska’


.

Loading…


(1115)

අජිත්ගේ ආන්දෝලනාත්මක ඡායාරූපයේ අතීත කතාව මෙන්න
හොර චැට් එකක් දාන්න ටොයිලට් එකට දුවපු බිරිඳට හස්බන් දුන්නු අමතක නොවෙන හෙයාර් කට් එක

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න