මහ රෑ ඇවිත් වියපත් මවකගේ බෙල්ල කපා මරා දමලා

Loading...

පැයට 6500ට විකිණුනු මහනුවර නිසසංලා හා ගයානි ලොක්කෝ එක්කම මාට්ටු වුණු හැටි – වීඩියෝ
යකැදුරෙකුගේ උපදෙස් අරන් ඉක්මණින් පෝසත් වෙන්න පෙම්වතියව පණ පිටින් වලලපු පෙම්වතෙක් – VIDEO

kashmiri_woman_killeduy ? weú;a úhm;a ujlf.a fn,a, lmd urd ou,d
yegyh yeúßÈ ldka;djla fmf¾od rd;%sfha ;shqKqwdhqOhlska fn,a, lmd >d;kh lsÍfï isoaêhla iïnkaOfhka jdßhfmd< fmd,sish úiska mÍla‍IK mj;ajhs’

Loading…

fufia ñh f.dia we;af;a jdßhfmd< isj,a,j mÈxÑj isá ví’tï’ fmdäueKsld kue;s foore ujls’ isoaêh jQ ia:dkhg meñK mÍla‍IK meje;ajQ jdßhfmd< ufyia;%d;a rejka Oïñl nKavdr uy;d mYapd;a urK mÍla‍IK lghq;= i|yd l=reKE., Ysla‍IK frdayf,a wêlrK ffjoHjrhd fj; fhduq lrk f,i fmd,sishg Wmfoia § we;’

isoaêh iïnkaOj jdßhfmd< fmd,sia ia:dkdêm;s ks,ka; nKavdr uy;d jeäÿr mÍla‍IK mj;ajhs’

Loading…


(403)

පැයට 6500ට විකිණුනු මහනුවර නිසසංලා හා ගයානි ලොක්කෝ එක්කම මාට්ටු වුණු හැටි – වීඩියෝ
යකැදුරෙකුගේ උපදෙස් අරන් ඉක්මණින් පෝසත් වෙන්න පෙම්වතියව පණ පිටින් වලලපු පෙම්වතෙක් – VIDEO

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න