එංගලන්තයේදී අපේ කොල්ලෙක් හොරු ජෝඩුවකට ගුටි දී පොලීසියට අල්ලා දෙයි – CCTV VIDEO

Loading...

ජනප්‍රිය නිළි සුලේඛා ජයවර්ධන ඇඳුම් මාරු කරද්දී සේවකයකු වීඩියෝ කරලා
ගුවන් යානයක් ගිනි ගනියි – හදිසියේ ගොඩ බස්සවයි – වීඩියෝ

tx.,ka;fha uekafpiag¾ úYaj úoHd,fha mYapd;a Wmdêh yodrK Y%S ,dxlsl isiqfjl= fj<|ie,l w¾O ld,Sk /lshdjl ksr;j isák wjia:djl§ miq.sh Èkl fld,a,lrejka fofofkl=g myr§ fidrlula j<lajd.kakd whqre úfoia udOH jd¾;d lr ;snqKd’

fidrlu isÿlsÍug ;e;al< mqoa.,hska fofokd fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej isõjirla olajd nkaOkd.dr .; lr ;sfnkjd’

Loading…

fuu ;reKhd mdkÿr m‍%foaYfha mÈxÑlrefjl= jk ÿIdka ùriQßh kï wfhls’Tyq ish ijia ld,Sk fiajd uqrh wdrïN lr yekaoEfõ 7 g muK tys meñ‚ mqoa.,hska fofofkl= ,dÉpqfõ ishÆ uqo,a b,a,d Tyqg ;¾ckh lr we;’tu wjia:dfõ Tjqka lshd we;af;a ;ukaf.a uj ms<sld frda.h W;aikakù m‍%;sldr ,nñka miqjk nj;a úhou mshjd.kakg uqo,a wjYH nj;ah’ wêl f,i îu;aj widudkH fmkqulska meñ‚ Tjqkag uqo,a ,ndfokakg neß nj ÆIdka mejiQ miq Tjqka msys w;g f.k Tyqg myr fokakg W;aidy l<d’

tu wjia:dfõ ;u wdrlaIdjg leIsh¾ mqgqj wdikakfha iÕjdf.k ;snqK fíiafnda,a ms;a; w;g .;a Tyq fidrekag myrmsg myr § wvmK l< w;r Tjqka miqj fidrlï lsÍu w;ayer t;ekska m<d.shd’ meh 48 la hkakg m‍%:u iSiSàù idlaIs ksÍlaIKh lr fidrlug ;e;al< fofokd trg fmd,sish w;awvx.=jg .;a;d’ jhi 37 yd 32 fidhqrka fofofkl= fï fidrlug meñ‚ nj fy<Sj ;snqKd Tjqka wêl f,i fldflaka u;aøjHhg weíneysj isá wh nj;a uqo,a fidhd.kakg W;aidy lr we;af;a u;aøjH ñ,g .kakg nj;a fmd,sish fidhdf.k ;snq‚’


.


  • PAY-CCTV-footage-of-the-attack
  • 3579778800000578-0-image-a-19_1466414998972
  • 3579777000000578-0-image-m-22_1466415041473
  • 3579776800000578-0-image-a-18_1466414995422
  • 357977A400000578-0-image-m-23_1466415054242
  • 3556A81E00000578-0-image-a-26_1466415178341
  • PAY-Mr-Lushan-Weerasooriya
  • 3556A81A00000578-0-image-a-25_1466415155494
  • PAY-The-baseball-bat.

Loading…


(739)

ජනප්‍රිය නිළි සුලේඛා ජයවර්ධන ඇඳුම් මාරු කරද්දී සේවකයකු වීඩියෝ කරලා
ගුවන් යානයක් ගිනි ගනියි – හදිසියේ ගොඩ බස්සවයි – වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න