මන්තර බලෙන් අලින් මෙල්ල කරන දියණිය කතාකරයි – මන්තරය කියලා දුන්නේ තාත්තා

Loading...

එකම පවුලේ 7ක් මහ මඟ අවසන් ගමන් යෑවූ ගලිමුව අනතුර – ඡායාරූප
රෑට රෑට කාන්තාවන් ඉන්න ගෙවල් වලට රිංගලා අමුතුම වැඩක් කරන නිශාචරයෙක්

uka;r nf,ka w,ska fu,a, lrk Èh‚h l;dlrhs uka;rh lsh,d ÿkafka ;d;a;d
orefjda mqÿudldrh’ Tjqyq l=vd ld,fha isgu úúO olaI;d fmkaj;s’ we;eï orejka l=vd ld,fha isgu ìh.=¨‍ h’

ks;r fofõf,a f.or ì;a;sfha olsk yQkdf.a lerfmd;a;d f.a isg úúO i;=kag ìhla olajk orejka w;r lef,a ioaoka;hdg ìh ke;s” Èh‚hl ms<sn| miq.sh Èkj, úúO f;dr;=re m< jQfha h’

Loading…


fï lef,a isg bÈßhg meñ‚ ioaoka;hl= uka;% n,fhka fu,a, lr h<s;a le,hgu hEug ie,eiajQ Èh‚h fidhd bl=;a Èfkl uxcq, we;=., udOH iÕhd l;r.u .sfha h’weh hq;drd È,aiß’ jhi wjqreÿ kjhhs’ l;r.u YIskaø rdcmlaI úoHd,fha y;r jeks fYa‚fha bf.kqu ,nkakSh’ hq;drd ;uka l< ymkalu ms<sn|j wm yd fufia fodvu¿ jQjd h’—uf. ;d;a;d lef,a hkfldg w,sfhda biairyg yuqjqKdu uka;r u;=rkjd ux oel,d ;sfhkjd’ ;d;a;d uka;r u;=roa§ w,sfhda yeß,d lef,a me;a;gu hkjd’ tal oelalu ug;a ys;=Kd uu;a ;d;a;d jf.a uka;r bf.k .kak ´kE lshd’ ux ;d;a;g lsõjd ug;a W.kakkak lsh,d’ Bg miafia ;uhs ;d;a;d ug Th uka;rh lsh,d ÿkafka’ tod wms ta lshkafka ;d;a;hs” u,a,shs <ysre whshhs” rka whshhs ;d;a;f.a Ôma tfla hkfldg ;uhs w,shd biairyg yuqjqfKa’ uu ;d;a;f.ka weyqjd ux u;=rkak o lsh,d’ ;d;a;d yd lsõjd’ ux ue;=rejd’ w,shd ál ál wdmyq yeß,d hkak .shd’˜hq;drd mjikafka i;=áks’

hq;drd Èh‚h w,shd fu,a, lr h<s;a le,hg u hdug bv ie,iQ nj weiQ ÿgq i‍efjdu bka miqj hq;drdf.ka úúO foa wikakg jQy’

—biafldaf,a .shdu” mdfrÈ yefudau uf.ka wykjd w,shd oelalu nh ys;=fKa keoao lsh,d’ ux lsõjd keye lsh,d’ ;j wh wykjd lshmq uka;rh fudllao lsh,d’ ux wdfh;a w,skag u;=rkak hkjo lsh,;a wykjd’˜

hq;drd Èh‚h iqr;,a f,i W;a;r fokakSh’

hq;drd Èh‚hf.a mshd Èfkl is,ajd h’ Tjqka mÈxÑ l;r.u k.rfha h’ ish Èh‚hf.a oialï úialï olsk mshdf.a fofkf;a we;af;a i;=gq l÷<ls’ Tyqg iaÓr /lshdjla ke;s kuqÿ Tyqf.a wdodhï ud¾.h ù we;af;a l;r.u isg leì,s;a; foajd,hg ne;su;=ka m%jdykh lsÍu h’ rEiai jkfha i;d isjqmdjd ke;ehs is;sh fkdyel’ leì,s;a;g hk w;ruÕ§ yuqjk i;d isjqmdjd ioaOka;hd uÕ yer fu,a, lrf.k .uk f.dia taug Èfklg yqremqreÿ h’ Tyqg we;s wdrlaIdj fuka u Tyq i;= jákd oE jkafka ish uduKaähf.ka Wreu jQ uka;% yd ;d,ka h’

—uf.a ìßh Yd,sld’ thdf.a ;d;a;df.a ku fla’ fâúâ’ ;d;a;d jkÔù tfla riaidj lf<a’ Tyq ysáfha hd,’ uu fï foaj,a bf.k .;af;a ;d;a;f.ka’ ÿj mqxÑ ldf,a b|,u ud tlal hd, lef,a hkjd‍’ ta hk .ukaj,§ biairyg w,sfhla tfyu wdfjd;a uÕyer .kaku neß jqfKd;a uu u;=rkjd’ ÿj fïjd olskjd’ ta ksid ;uhs thd uf.ka b,a¨‍fõ thdg;a uka;r W.kakkak lsh,d‍’ ux thdg tl uka;rhla b.ekakqjd’ tod wms l;r.u m%Odk ud¾.hl hoa§ ;uhs le,fha b|,d w,sfhla wdfõ’ ÿj uf.ka weyqjd ;d;af;a ux u;=rkako lsh,d’ uu yd lsõjd’ ÿj u;=roa§ uu;a Bg álla fuydg fj,d ysáhd’ ug uka;f¾ .ek jf.a u ÿj .ek;a úYajdihla ;snqKd’ kuq;a uu i‍Qodkñka ysáfha’ ÿj u;=rkj;a tlalu w,shd j,af.;a wl=<f.k wdfha lef,a me;a;gu hkjd oelalu ug uka;r .ek ;snQ úYajdih jeä jqKd’ ta jf.a u ÿj .ek wdvïnrhl=;a we;s jqKd’˜ Èfkl mjikafka h’

Loading…

Tyq mjik wdldrhg w,s we;a;=kag muKla fkdj j,iaiqkag” l=¿ yrlag yd i¾mhskag o uka;r we;af;a h’

—wms leì,s;af;a hoa§ fkdfhla i;a;= yuqfjkjd’ uf. ìßhf.a mshd ñh .sys,a,d fï jkúg udi lsysmhla fjkjd’ kuq;a Tyq Ôj;aj isáh§ ug uka;r b.ekakqjd’ lef,a bkak ;ks w,shg uka;r ue;=rej;a w,s rxpqjla bkak úg u;=rkak tmd lsh,d ;uhs ;d;a;d lsh,d §,d ;sfhkafka’ talg fya;=j ta w,s rxpqfõ megõ bkak w,s we;skaksfhda ysáfhd;a oreKq úÈyg lsß tfrkjd lsh,d lshkjd’ iuyr uka;r ;sfhkjd .sks uef,ag u;=r,d wmsg b;du ksremøs;j lef,a /h .; lrkak mq¿jka’ ug tfyu w;aoelSï ;sfhkjd’ ojila uu ffjoHjreka y;r fofkl= iuÕ hd, lef,a .shd’ w;ruÕ§ wfma jdykfha ld¾ñl fodaIhla we;s jqKd’ wms uÕ k;r fj,d jdyfka frdao yokak .;a;d’ ta fj,dfõ ffjoHjreka y;r fokd ìu jdäfj,d ysáfha’ tl mdrgu uyd ioaohla weyqKd’ ffjoHjreka y;r fokd ÿjkak .;a;d’ ta fj,dfõ ;uhs ux oelafla m¨‍ .yl ysgmq ;ä j,fyla jdyfka fndkÜ tlg mekakd lsh,d’ yefudau nhfj,d Èõjd’ uu j,yg ue;=rejd’ j,yd .ylg ke.a.d’˜

Èfkl mjikafka yskefyñks’ uy le,h wrla .;a i;d isjqmdjqka ms<sn|j Tyqg fyd| oekqula wjfndaOhla we;af;a h’ tfia u ta okakd lshk uka;r ál o Tyqf.a /lshdjg fndfyda msysgla nj o Tyq mjikafka h’

—uu okafka keye ÿj fudkjd lrdúo lsh,d f,dl= fj,d’ ta;a thd fï uka;r bf.k .kak leue;s kï ux leue;shs thdg ux okak yeufoau W.kakkak’ ux okak úÈyg kï óg fmr ,xldfõ l=vd <uhs ljqrej;a fufyu fohla lr,d keye’ kuq;a uf. ÿj nh ke;sj ta foa l<d’ ug we;a;gu uf. ÿj .ek” thdf.a tä;rlu .ek wdvïnrhs’˜ Èfkl mejiqfõ ish Èh‚h ;=re,g .ksñks’

Loading…


bfkdald iurúl%u

(674)

එකම පවුලේ 7ක් මහ මඟ අවසන් ගමන් යෑවූ ගලිමුව අනතුර – ඡායාරූප
රෑට රෑට කාන්තාවන් ඉන්න ගෙවල් වලට රිංගලා අමුතුම වැඩක් කරන නිශාචරයෙක්





ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න