ශනුද්‍රිව Dubsmash එකෙන් බයිට් කරපු කොල්ලා එක්ක දෙන්නම සෙට් වෙලා Live Dubsmash එකක් කරපු හැටි..!! – වීඩියෝ

Loading...

නාමල්ගේ බිරිඳ රුවන්ති මංගලා දේශපාලන දීගයකට සුදානම්
සුපිරි කාර් එක තාප්පයක හප්පා අතුරුගිරියේ සිදුවූ රිය අනතුර..

liveYkqo%sj Dubsmash tflka nhsÜ lrmq fld,a,d tlal fokaku fiÜ fj,d Live Dubsmash tlla lrmq yeá”– ùäfhda


.

Loading…


(1356)

නාමල්ගේ බිරිඳ රුවන්ති මංගලා දේශපාලන දීගයකට සුදානම්
සුපිරි කාර් එක තාප්පයක හප්පා අතුරුගිරියේ සිදුවූ රිය අනතුර..

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න