මහින්ද යන ගුවන් යානයට මිසයිල ගහන්න එක්නැලිගොඩ කොටි හා කුමන්ත්‍රණ කල හඩපටය මෙන්න..

Loading...

M.G ධනුෂ්ක වේදීකාවේ පිස්සු නටයි – වීඩියෝ
බණ්ඩාරගම අනතුරින් කුඩා දරුවන් තිදෙනෙක් මරුට – ඡායාරූප හා වීඩියෝ

ltte_eknaligodauyskao hk .=jka hdkhg ñihs, .ykak tlake,sf.dv fldá yd l=uka;%K l, y`v mg fukak”
ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d we;=¿ tjl rcfha n,OdÍka úfoia .; fjoa§ ó.uqj m%foaYfha ksjil isg tu .=jka hdkdjg ñihs, m‍%ydrhla t,a, lrk ie,iqula wvx.= y`v mghla wka;¾cd,fha yqjudre fjñka ;sfí’

udOHfõÈfhl= nj lshk m‍%.S;a tlake,sf.dv yd fldá ;‍%ia;fhl= w;r fuu idlÉpdj isÿj we;ehso mjik tu jd¾;d wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j fj;o fuu y`v mgh ,nd § we;ehso oelafjhs’

Loading…

fldá ixúOdkfhka tlake,sf.dvg udiam;d fidÉpï jegqmla ,nd§ we;s nj;a mejfia’ miq.sh ld,fha fudyqf.a ìß| jk ikaOHd tlake,sf.dv ðkSjd f.dia Y%S ,xldjg tfrysj idlaIs § ;snqfKa hqo yuqodj ridhksl wú Ndú;d lrñka W;=f¾ fou< ck;dj iuQ, >d;kh lr we;s nj mjiñks’ wehgo uilg remsh,a ,laIhl muK jegqmla ‍fldá vhiafmdardfjka ,efnk nj úmlaI foaYmd,{hka lsysm fofkl= yd fndÿ ixúOdk lsysmhlau miq.shod udOH bÈßfha m%ldY lr ;snqKs’

flfia fj;;a m%.S;a tlake,sf.dv fn,aðhfï isák nj ;udg úYajdi hehs md¾,sfïka;= uka;%S w/kaÈl m%kdkaÿ uy;d kej; j;djla m%ldY lr ;snqKs’

wod, y`v mgfha tlake,s‍f.dv kue;a;d yd fldá idudðlhd w;r isÿjk ixjdoh my;ska oelafõ”

””’jevl=;a kE’ ta Th àï tlu ;uhs hkak ´k” ,xldfõ m%Yafka fjkia fjkjd”’ Th fï fudkjo fpla fmdhskaÜia meh 24ka whska fj,d hhs” Th wdñ tl tfyuu yq,x neiaid jf.a ìug nyskjd” ñksiaiqkag ksoyfia hkak mq¿jka fjhs” Wka .jkaukaÜ tfla àï tl fka 200la hkafka” Wkag l%slÜ n,kak .sh;a Th f,dl= àï tl ;uhs hkafka” msg ljq/;a maf,aka tfla hkafk;a kE” ta lshkafka kslka ñksfyla bk¾ikaÜ ñksfyl=g ydkshla fjkafku kE” ´ku lrk àï tl ú;rhs hkafka” ñyska ,xld lsh,d tlla odf.k ;sfhkjd fka taflfka hkafka” wks;a tl msgrg maf,akq;a fkfjhs fka” ;ukaf.u maf,aka tfla fka hkafka” wr ks.ïnq me;af;a fldfya yß f.hla l=,shg .;a;d kï bjrhs” wrka ;shdf.k bjr fj,d fokak mq¿jka” fudkjo fï jf.a fï” ldgo i,a,s úhoï lrkak nE fka ´.khsfiaIka tllg ñila fjk tfyl=g lrkak nE fka ´l” Th Tmf¾Ika tl lrkak wvqu ;rñka ,laI 50 – 60 hhs” Bg wvqfjka lrkak nE” l=,shg .kakjd kï .kak ñksy;a kslka ;ukaf.a l,ia fmkakf.k bkak tmdh” kslka .sys,a,d f.hla fokakE fka” ld¾ tllska .sys,a,d hkak ´k” t;fldg fldfyao msgrg bo,d wdmq uy;a;hd .;a;= f.a jf.a fka hkafka” wfma ñksiaiqkag fmdâvla yß iel tkak nE fka” msg Wv ;shdf.k .sys,a,d §,d odk tlhs ;sfhkafka” ?g fka hkafka” oeka fï ojiaj, lf<d;a tfyu t,a’à’à’h msg hkafk;a kE ´l” ir;a f*dkafiald fl/jd lsh,d ys;kjd” yß” ta ke;akï pïmsl,d fl/jd lsh,d ys;kjd” wms fyóka ief¾ tal;a ldâ tlla .y,d odkak mq¿jka” fudllaj;a ldgj;a Bg miafia fudl=;a fjkia””fï lshk tajd ys;d.kakj;a nerej fjkia fjkjd” ug f;afrkakE wehs t,a’à’à’B tlg TÉpr fohla lr .kak neß lsh,d”’


.

Loading…


(478)

M.G ධනුෂ්ක වේදීකාවේ පිස්සු නටයි – වීඩියෝ
බණ්ඩාරගම අනතුරින් කුඩා දරුවන් තිදෙනෙක් මරුට – ඡායාරූප හා වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න