දරුණු රිය අනතුරකට මුහුණ දුන් පාපැදිකරුවෙක් අනූනවයෙන් බේරුණු හැටි – වීඩියෝ

Loading...

T.B.ගේ කැඩුනු සපත්තු ජාත්‍යන්තර වෙන්දේසියට
පොල්පිතිගමදී දරුවා සහ මව පැහැර ගත් හේතුව හෙළි වේ – ඡායාරූප / වීඩියෝ

accoreKq ßh wk;=rlg uqyqK ÿka mdmeÈlrefjla wkQkjfhka fíreKq yeá – ùäfhda
reishdfõ fudialõ k.rfha§ md meÈlrefjl= oreKq .kfha ßh wk;=rlg uqyqK fok wdldrh oelafjk o¾Yk fm<la trg udOH Tiafia m< lr ;sfí’

Loading….

(2266)

T.B.ගේ කැඩුනු සපත්තු ජාත්‍යන්තර වෙන්දේසියට
පොල්පිතිගමදී දරුවා සහ මව පැහැර ගත් හේතුව හෙළි වේ – ඡායාරූප / වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න