මහේන්ද්‍ර උපන් දිනය සැමරුවේ මෙහෙමයි….. – වීඩියෝ

Loading...

“මම ඉවසාගෙන සිටියා. පිරිමි අපි ගෑනුන්ට ගහන සිරිතක් නෑනේ.” වාරියපොල චණ්ඩි කෙල්ලගෙන් ගුටි කෑ සෙල්වා ගේ අනාවරණය
රිකිල්ලගස්කඩ කතගේ මළසිරුර ආරක්ෂාකාරීව මිහිදන්කෙරේ

Screenshot_5ufyakao% Wmka Èkh ieurefõ fufyuhs”  ùäfhda
,xldfõ w;s olaI rx.k Ys,amsfhl= jk ufyakao% fmf¾rd ish WmkaÈk idoh Bfha Èkfha iurk ,§’ fuys úfYaI;ajh jkafka lsisÿ ldka;djlg wod< idohg wdrdOkd fkdlsÍu;a” idoh i|yd meñK isg we;af;a msßñ mqoa.hska muKla nj;ah’

ufyakao% fmf¾rd ish WmkaÈk idoh meje;ajq whqre my; ùäfhdafõ m< fjhs

Loading….

(2003)

“මම ඉවසාගෙන සිටියා. පිරිමි අපි ගෑනුන්ට ගහන සිරිතක් නෑනේ.” වාරියපොල චණ්ඩි කෙල්ලගෙන් ගුටි කෑ සෙල්වා ගේ අනාවරණය
රිකිල්ලගස්කඩ කතගේ මළසිරුර ආරක්ෂාකාරීව මිහිදන්කෙරේ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න