මහේෂි උපන්දිනය සැමරූ හැටි – වීඩීයෝ

Loading...

සර්ප විසට මෙවන් විපතක් කළ හැකි බව ඔබ දැන සිටියාද? – ඡායාරුප
පෙම්වතුන් සමගින් චීනය පුරා ලිංගික සවාරි යන යුවතිය – ඡායාරූප

maheufyaIs WmkaÈkh ieurE yeá – ùãfhda
m%isoaO Ñ;%mg yd fg,skdgH ks<s ufyaIs uÿYxldf.a 22 jk WmkaÈkh bl=;a 27 jeksodg fh§ ;snqKs’

tÈk ksjiska neyerj isá wehg WmkaÈkh ieuÍug jqfha weh fï Èkj, rx.kfhka odhljk msks uq;= jeiai fg,skdgHfha lKavdhu;a iu.hs’

kqjrt<sfha § ieurE fuu WmkaÈkfha § wehg lemSug b;d w,xldrj;a jQ;a rij;a jQ;a flala tlla idod ;snqKs’

weh tu WmkaÈkh ieurE wdldrh oelafjk ùäfhdaj my;ska krUkak

Loading….

(1793)

සර්ප විසට මෙවන් විපතක් කළ හැකි බව ඔබ දැන සිටියාද? – ඡායාරුප
පෙම්වතුන් සමගින් චීනය පුරා ලිංගික සවාරි යන යුවතිය – ඡායාරූප

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න