මගීන් 295 රැගත් මැලේසියානු ගුවන් යානයකට වෙඩි තබා බිම හෙලයි. – ඡායාරුප / වීඩියෝ

Loading...

කුරාම් ෂෙයික් නඩු තින්දුව දෙයි. තංගල්ල හිටපු සභාපතිත් විසි වසරක් හිරේ
ලංකාවේ Youtube තරුව පෙම්වතියට කල විවාහ යෝජනාව ලොව පුරා ජනප්‍රියත්වයට – වීඩියෝ

Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 020u.Ska 295 /.;a uef,aishdkq .=jka hdkhlg fjä ;nd ìu fy,hs’ – Pdhdrem $ ùäfhda

;ju;a wNsryilaj mejf;k MH 370 .=jka hdkfhka miqj ;j;a uef,aishdkq .=jka hdkhla reishdkq foaY iSudj wi,g lvd jeà we;’ weïiag¾vEï isg lajd,d,dïmq¾ olajd .uka .;a MH17 .=jka hdkh fufia wk;=rg m;aj we;af;a u.Ska 295 fofkl=o iu.sks’

fuu .=jka hdkh lvd jeàug f,i úfoia udOHh i|yka lrkq ,nkafka th reishdj úiska isÿ lrkq ,enQ fjä ;eîul m%;sM,hla úh yels njhs’ miq.sh cq,s 14 jkod wg fofkl= .uka.;a fcÜ hdkhla lvd jeàulgo wefußldj úiska fpdaokd t,a,fldg ;snqfka reishdj fj;hs’ u,hdishdkq .=jka hdkfha iïnkaO;djh ke;sjQ nj u,hdishdkq .=jka fiajh úiskao fïjkúg ks, jYfhka m%ldYfldg ;sfí’

Loading…

ks, fkdjk úfoia jd¾;d i|yka lr isákafka wk;=ßka lsisfjl= Èú .,jd.ekSug fkdyels ù we;s njhs’ fï jkúg .=jka hdkd úfYaI{hka mjikafka fuu .=jka hdkh fndfyda úg buk kï ñihs,hlg f.dÿre ù we;s njhs’ úfoia jd¾;d j,g wkqj u.Ska 295 fokdu ñhf.dia ;sfí’

 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 001
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 002
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 004
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 003
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 005
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 006
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 007
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 009
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 008
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 011
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 010
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 012
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 013
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 014
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 015
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 016
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 017
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 018
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 019
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 020
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 021
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 022
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 023
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 024
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 025
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 026
 • Malasiyan Air Plane MH17 crashed - 027

Loading…(3150)

කුරාම් ෂෙයික් නඩු තින්දුව දෙයි. තංගල්ල හිටපු සභාපතිත් විසි වසරක් හිරේ
ලංකාවේ Youtube තරුව පෙම්වතියට කල විවාහ යෝජනාව ලොව පුරා ජනප්‍රියත්වයට – වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න