කොසු මිටෙන් ගසා අවුරුදු දෙකේ දරුවා ඝාතනය කරලා. මවගේ පාපොච්චාරණය මෙන්න – වීඩියෝ

Loading...

˜නුදුටු පෙමකට දිවි පුදන්න යෑමෙන් මං කරන්න ගියේ මෝඩ වැඩක්
ආදරය ඉල්ලා එක්‌දරු මවගේ දාහත් පලකට පිහියෙන් ඇන්න උමතු අනංගයා

Man Arrested for allegedly killing Little Boyfldiq ñfgka .id wjqreÿ fofla orejd >d;kh lr,d’ ujf.a mdfmdÉpdrKh fukak – ùäfhda
wjqreÿ 02l l=vd orefjl= fldiq ñglska .id urd j,oeuq isoaÈhlg iïnkao ielldr ujla uyshx.k fmd,sish úiska fmf¾od ^12& oyj,a uyshx.k” ßÈud,shoao m%foaYfha§ ielmsg w;a wvx.=jg .kq ,eîh’

fuu ielldßhf.a wkshï ieñhd úiska fuu >d;kh isÿ lr we;s w;r Tyq iu. tlaj orejdf.a isrer wkshï ieñhdf.a ksji wdikakfha j,oeuq nj uyshx.k fmd,sish úiska isÿ lrkq ,enq m%Yak lsßï yuqfõ ielldßh mdfmdÉpdrKh lr we;’

Loading…

 
˜fudlo wfka uf.a meáhd yq. ojilska ug l:dlf¾ ke;af;[email protected]@ thd ksÈ’ Thd;a b;ska l:dlrkafka meáhd ksod.;a;dufka˜ Èk lsysmhlg miq ˜ woj;a uf.a meáhdg ug l:dlrkak neßo @@ uy;a;hd uf.ka weúá,s lr lr weyqjd’ yeuodu fndre lsh lshd bkak neßu ;ek uu ˜ Thdf.a mq;d mä fmf<ka jeá,d uereKd’uu nhg ldg;a fkdlshd le<‚ ..g úislrd’ ldgj;alshkak tmd wfka˜ lshd, fndrejg lsõjd’ uu lshmq l:dj we;a;[email protected] [email protected] úys¨‍jlao lshd fkdokak ksid uu fydhdf.k lä uqäfha ßÈud,shoafoa bo,d uy;a;hd fld<U wdjd’
 
wms fld<U fldgqfõ§ yïn Wkd’ orejd .ek uu thdg lsõjd’ thd lsjqjd ñßydk fmd,sishg huq lsh,d’ thd ñßydk fmd,sisfha meñ‚,a,la lsßug .sh nj;a oekqï ÿkakd’ Bg miafi uu lsjqjd wms uyshx.khg huq lsh,d’ miafia wms iji fld<U ìì, nia tflka f.org wdjd’ ta f.or weú,a,d bkak fldg fmd,sisfhka weú,a,d udj uyshx.kh fmd,sishg tlalr f.k wdjd’ ta weú,a,d uf.ka m%Yka l,d’ bka miq uf.a orejdg isÿ jq i;H foh uu fmd,sisfha ks,Odßkag oekqï ÿkakd’
 
jhi wjqreÿ 02la jq tia’tï ñkq,a foaú;sia hk orejd miq.s 2016’05’08 Èk f.dv.u § >d;kh lr ie.úu iïnkaofhka orejf.a uj ,o f;dr;=rla u; uyshx.k fmd,sish u.ska iel msg w;awvx.=jg .kq ,enqjd’ iel ldßh jhi 26l úydyl ldka;djls’ ielldßh kj.uqj m% foaYfha we.¨‍ï wdh;khl fiajfha fh§ isá ldka;djls’ ieñhd iu. wukdm ù ;u jhi wjqreÿ fofla orejd iu. we.¨‍ï wdh;khl fiajh ioyd ielldßh fld<U m%foaYh fj; meñK we;’
 
fuu isoaêh iïnkaOfhka ielldr ldka;dj fmd,siShg lrk ,o m%ldYh
 
˜ uu /lshdjla f,i kj.uqj m%foaYfha we.¨‍ï wdh;khl fiajh l,d’ 2015 foieñn¾ udifha isg 2016 ud¾;= 16 jk Èk olajd fiajh l,d’ ta wdh;kfhka mä yßhg f.õfõ ke;s yskaod uu ta wdh;kfhka wia  jqKd’  ftfyu wiafj,d uu fjk;a fldfyj;a jevlg hkafka ke;sj uu uf.a jhi wjqreÿ folla mq;d tlal f.dv.u yxÈh wi, l=,shg .;a; ;ks ldurhl kej;s,d ysáhd’ fndaäu ;Ügq fofla tlla’ wms ysáfha Wv;Ügqfõ ldurhl’ uf.a mq;d tlal uu ;kshu ta ldurfha ysáfha’ l,ska jevlroaÈ b;=relrmq i,a,s álla ;uhs wms fokakdg ðj;a fõkak ;sífí’ fï bkak w;r ld,fhaÈ uu óf.dv m%foaYfha mÈxÑ flfkla tlal fma%u iïnkaO;djhla meje;ajqjd’
 
ojila ^2016’05’07 & ? 11’00 ú;r thd uf.a fndaäug wdjd’ ta weú;a wms fokakd tlg ksodf.k bo,d myqjod^2016’05’08& Wfoa 7’00 ú;r ke.sÜgd’ thd lsõjd ug à I¾Ü tfla fld,¾ tl bß,d tal yo,d fokak lsh,d’ orejhs thdhs fndaäfï boaÈ uu f.dv.u yxÈhg .syska àI¾Ü tfla fld<rh uykak neÆjd’ uyk ;eka Tlafldau  jy,d ;sífí ta fj,dfõ’ ta ksid uu kej; fndaäug wdjd’
 
ta tkfldg;a mq;dhs thdhs ìu ksodf.k isáfha’ uu weú;a f;a yo,d mq;dghs thdghs l;d l,d’ ta fj,dfõ fj,dj Wfoa 08’00 ú;r we;s’ f;a î,d bjr fj,d uf.a mq;d ldurh we;=f,a fi,a,ï lrñka isáhd’ ta fi,a,ñ lrñka bkakfldg mq;df.a wf;a ;snq fi,a,ñ maf,aka tl jhska lr,d biairydg hejqjd’ biairydg .sh fi,a,ï maf,aka tl thd w;g wrf.k mq;df.a w;g f.k,a,d ÿkakd’ t;fldgmq;df.a wf;a kshfmd;= j,ska thdf.a w; iSrekd’ ˜ uQg ;sfhkafka ;d;a;df.a mqreoaohs’uQKuhs˜ lsh,d w;ska myrj,a my yhla yhsfhka .eyqjd’ ta fj,dfõ uu orejd ,.g .sys,a,d orejdg .ykak tmd lsh,d orejd w,a,d .;a;d’ thd udj ;,aÆ lr,d od,d ldurfha weo hg ;snqKq fldiq ñgla wrf.k uf.a mq;df.a msg m%foaYhg iy nv me;a;g yhsfhka myrj,a lsysmhla .eyqjd’ ta tlalu uf.a mq;d ìu weof.k jegqkd’ Bg miafia uu mq;dj Wiai,d wrf.k wefoka ;sh,d mq;df.a lgg lg ;sh,d yqiau .eksug W;aiy flfrjqjd’ Bg wu;rj nv  m%foaYho ;o lr,d yqiau ,nd .eksug W;aiy l,d’ jevla Wfka keye’ uu Bg miafia oelald mq;dg .ymq myrj,a ksid mq;df.a nv m%foaYfha iy uQK m%foaYfha ;e,sï ;=jd, ;sfhkjd oelald’ ta tlalu álla ‍fj,djla hkfldg mq;df.a láka r;=mdg f,a jd.hla tkak .;a;d’ ta fj,dfõ uu yhsfhka lE.eyqjd’ ta lE .ykfldg thd ug ;¾ckh lr,d lsjqjd —f;da lE.ykak tmd’ lE .eyqfjd;a Wn;a fu;ku urKjd˜ lsh,d’ ta fj,dfõ ug urK Nh ksid ioao ke;=j ysáhd’ Bg miafia uu orejd;a wrf.k hkjd lsh,d hkak ,Eia;s jqKd’ tafj,dfõ fõ,dj 9’30’;a 10’00 ú;r jf.a’ ta fj,dfõ thd f.oßka hkak .shd’

Loading…

 
uu uf.a orejd wrf.k frday,lgj;a .sfha ke;af;a ug .yhs urhs lshk nh yskaod’ uu orejd ;shdf.k fndaäfï bkak fldg 11’30 ;a 12’00;a w;r ld,fhaÈ tahd wdmyq fndaäug wdjd’ ta weú,a,d  —fïl ldgj;a lshkak tmd’ lsjqfjd;a Wn;a Wfí mjqf,a wh;a fiaru tlal uu ysf¾g hkjd’ .sys,a,d wjqreÿ mylska yß t,shg weú;a WU,d fiaru urKjd˜ lsh,d wdmyq ;¾ckh lrd’ wms fokakdu  fndaäfï ? fjklï orejd ;shdf.k ysáhd’  wms fokakd tl;=fj,d uf.a mq;d mek,a frÈ lE,a,l T;df.k jvdf.k mhska ál ÿrla .sys,a,d f.dv.u yxÈfhaÈ ;%sú,a tll ke.,d úuqla;s,df.a f.j,a me;a;g .shd’ ta .syska ;%sú,a tl wdmyq tjqjd’
 
tahd,df.a f.j,a wi, mdÆ ksjila ,.g .shd’ ta f.or neïula whsfkka ál ÿrla hk fldg ta wi,u fmd,a .ia folla ;sfhkjd’ thd Woe,a,l=;a wrf.k weú;a  fmd,a .ia fol w;ßka neïu whsfka wä ;=kla ú;r j,la lemqjd’ tahd ta j, lm,d uf.a wf;a ysáh orejd werf.k orejd j,g od,d mia od,d jy,d oeïud’ orejd T;df.k .sh mek,a frÈ lE,a, uu kej; f.or f.kdjd’ ta frÈ lE,a, oekg fldÜgdj fndaäfï ;sfhkjd’ wms 8’00;a 09’00g ú;r wdmyq fndaäug wdjd’
 
tod ? wms fokakd fndaäfï bo,d myqjod uf.a frÈ ál;a wrf.k uu msg;a jQKd’ ta tlalu thd f.or hkjd lsh,d hkak .shd’ —WU f.or hkak tmd˜ lsh,d ug fldÜgdj me;af;a fndaäula fydh,d ÿkakd’ uu ta fndaäfï  kej;s,d ta ,. wÿï uyk ;ekl weÿï uykav .shd’ uu fndaäfï  bkakjdo keoao lsh,d n,kak;a thd ojia follg ;=klg ierhla weú;a fidh,d n,kjd’ ta fndaäfïÈ wms fokakd tlg ysáfha kE’ udf.a mq;d myrÈ urd oeñu tl uu uf.a mqreIhdgj;a uf.a f.or whgj;a fjk;a {d;sfhl=gj;a lsjqfj kE’
 
uf.a újdyl mqreIhd ug ÿrl;kfhka l;d lr,d mq;d flda lsh,d ks;r ks;r wykak .;a;d’ ta fj,djg uu mq;d ksÈ lsh,d fndrejg lshkjd’ Th w;rÈ 2016’06’08 jk Èk uy;a;hdg uu ñia flda,a tlla .eyqjd’ ta fj,dfõ uy;a;hd ug flda,a tlla .;a;d’ ta fj,dfõ uu ˜ wfma mq;d oekg ðj;=ka w;r kEye˜ lsh,d lsjqjd’ uy;a;hd uf.ka úia;r lr,d weyqjd’ Bg miafia uu lsjqjd orejd mä fm,ska jeá,d ñh .shd lsh,d’ ta ñh  .shdg miafia ug we;s jqKq nh ksid uu orejd wrf.k .syska le<‚ ..g úislrd lsh,d fndrejg lsjqjd’ bka miafia ;uhs udj fydhdf.k uy;a;hd fld<Ug wdfõ˜ hehs ielldßh mdfmdÉpdrKh lr we;’
 
w;a wvx.=jg .;a ielldßhf.a wkshï weiqr iïnkaofhka újdyl ieñhd fj; f;dr;=re ,eîfuka miq jrla Tyq úiska wkshï mqreIhd yg nek je§u fya;=fjka tys m,sh Tyqf.a orejdf.ka .kakg fuu ñksuereu isÿ lf,ao hkak ms<sno fmd,sish iel M, lr isák w;r fmd,sia mßlaIK ;jÿrg;a l%shd;aulhs’
 
jhi 29la jq ielldßhf.a wkshï ieñhd w;=re.sßh fmd,sish u.ska ielmsg w;a wvx.=jg f.k we;’ orejf.a ñksuereu iïnkaofhka jeäÿr mßlaIK lghq;= yd wêlrK lghq;= isÿ lsßu ioyd ielldßh w;=re.sßh fmd,sish fj; uyshx.k fmd,sish úiska ndr§ug kshñ;j ;sfí’
 
nÿ,a, ÈYdNdr ksfhdacH fmd,siam;s ir;a l=udr uy;df.a  yd  nÿ,a,  fldÜGdY ndr fcHIaG fmd,sia wêldß pkaok .,mam;a;s uy;df.a Wmfoia u; uyshx.k iyldr fmd,sia wêldß Wð;a ,shkf.a uy;d yd uyshx.k fmd,sia:dkdêm;s m%Odk fmd,sia mßlaIl ;siai l=udr  uy;df.a wêlaIKfhka wmrdO wxYfha  W’fmd’m’ tï’tÑ’ð’ wfYdal uy;d  yd fmd’fld 68726 chr;ak  hk ks,Odßka fuu orejdf.a >d;kh iïnkaofhka fmd,sia mßlaIK l%shd;aul lrkq ,eìh’
 
PdhdrEmh – ujf.a cx.u ÿrl:kfha ;snq >d;kh l, orejf.a PdhdrEmhla


.


Loading…


(418)

˜නුදුටු පෙමකට දිවි පුදන්න යෑමෙන් මං කරන්න ගියේ මෝඩ වැඩක්
ආදරය ඉල්ලා එක්‌දරු මවගේ දාහත් පලකට පිහියෙන් ඇන්න උමතු අනංගයා

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න