කොන්ඩම් යන්ත්‍රයක් පිපිරී තරුණයෙක් මරුට

Loading...

පවුලේ අවුලට අත්දෙක වෙන් වෙන්න කපා බිරිඳගෙන් පළිගත් සැමියා
ඇඟට ආදරේ කරන ඈෂ්ලි – ඡායාරුප

man-dies-after-condom-machine-explosionfldkavï hka;%hla msmsÍ ;reKfhla ureg
fldkavu ,nd.ekSfï hka;%hla mqmqrejd yeÍug W;aidy l< c¾udkq ;reKfhla tu msmsÍug yiqùfukau Ôú;laIhg m;aj ;sfí’


Wm;a md,k fldmq fyj;a fldkavu myiqfjka ,nd.ekSu i|yd hqfrdamd rgj, ;ekska ;ek fujeks hka;% ia:dk.; lsÍu idudkH ;;a;ajhls’ta wkqj” tfia ia:dk.; lr we;s fldkavï hka;%hla mqmqrejd yeÍu i|yd ksjil iE¥ fndaïnhla k;a;,a Èkg fmr Èkfha§ tys iúlsÍug Ôú;laIhg m;ajQ ;reKhd yd ;j;a ;reKhka fofofkl= l%shdlr ;sfí’

Loading…wod, hka;%h mqmqrejd yeÍug fndaïnh iúlr ;uka meñ‚ fudag¾ r:hg uqjdù wdrlaId ùug fmr tlS fndaïnh msmsÍ hdu ksid fuu ;reKhd Ôú;laIhg m;aj ;sfí’

ta wkqj” fndaïnh msmsÍu;a iu. ùis ù wd hlv fldgila fuu ;reKhdf.a ysi midre lrf.k f.dia ;sfí’

miqj Tyqf.a ñ;=rka fofokd úiska ;u ñ;=rd ;rmamq fm<lska jegqKq nj mjid frday,a .; lr ;sfí’ flfia fj;;a” frdayf,a m%;sldr .ksñka isáh§ ;reKhd Ôú;laIhg m;aj we;s w;r” tys§ ñ;=rka i;H isÿùu m%ldY lr ;sfí’

fmd,Sish mjikafka” fudjqkag wod< fldkavï hka;%fhka uqo,a fyda fldkavï fidrd.ekSugo wjia:djla ,eî fkdue;s njhs’

con1
con2

Loading…


(562)

පවුලේ අවුලට අත්දෙක වෙන් වෙන්න කපා බිරිඳගෙන් පළිගත් සැමියා
ඇඟට ආදරේ කරන ඈෂ්ලි – ඡායාරුප

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න