තිරිසන් හිතක් තියෙන මිනිහෙක් බල්ලෙක්ට කරපු අන්තිම පහත් වැඩක්

Loading...

හිටපු ආබාධිත හමුදා සෙබළාගේ දරු පවුල මහමගට වැටේ – දරු පවුල රැකගන්න උපකාර ඕනෑ
කතරගම ගිය පුද්ගලයෙකුගේ කකුල මැ‚ක්‌ ගෙඟ්දී කිඹුලෙක්‌ කාලා

Dog-men;sßika ys;la ;sfhk ñksfyla n,af,lag lrmq wka;su my;a jevla
i;a;=kag ;sßikakq jf.a i,lk ñksiaiq jf.a wysxil i;a;= urka lkak yok ñksiaiq .ek fï Èkj, ks;ru mqj;a wmg wefikjd’

Loading…

iuyr ñksiaiqkag ta ;rï lDr ye.Sï tkafka fldfyduo lsh,d ys;kak idOdrK fya;=jla keye’ fudlo ;ukaf.a wïud ;d;a;d mjd urd oukak ;rï iuyrekaf.a ys;a mõldr ksid’
fï my;ska ;sfhk ùäfhda tfla ;sfhkafka bkaÈhdfõ ukqiaifhla n,af,laj ì,aäulska my<g ;,aÆ lrk isoaêhla’ ta i;d fõokdfjka lE .ykfldg ta ñksyd yßu wmqrejg ;sßifkla jf.a yskd fjkjd’


.

Loading…


(1151)

හිටපු ආබාධිත හමුදා සෙබළාගේ දරු පවුල මහමගට වැටේ – දරු පවුල රැකගන්න උපකාර ඕනෑ
කතරගම ගිය පුද්ගලයෙකුගේ කකුල මැ‚ක්‌ ගෙඟ්දී කිඹුලෙක්‌ කාලා

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න