රෑට රෑට කාන්තාවන් ඉන්න ගෙවල් වලට රිංගලා අමුතුම වැඩක් කරන නිශාචරයෙක්

Loading...

මන්තර බලෙන් අලින් මෙල්ල කරන දියණිය කතාකරයි – මන්තරය කියලා දුන්නේ තාත්තා
බ්‍රේක් නැතිව රිවස් එකට ආව ලොරිය පාසල් ගුරුවරිය බිලිගනී

man-enter-to-house-in-night?g ?g ldka;djka bkak f.j,a j,g ßx.,d wuq;=u jevla lrk ksYdprfhla
uy ? f.j,a j,g we;=,a fj,d tl tl cd;sfha jev lrkak yok” i,a,s fydrlï lrkak yok ñksiaiq .ek wmsg iudcfha wykak olskak ,eì,d ;sfhkjd’ fï lshkak hkafk;a ta jf.a l;djla .ek’ isoaêh wdrxÑ fjkafka .ïfmd, me;af;ka”’

Loading…

Tyq .ïfmd< fndaj, fy,isß.u yd wïnq¿jdj m%foaY ;=< rd;%s ld,fha ksfjiaj,g we;=¿ fjñka m%foaYfha ießirk ksid ta .ïjdiSka uy;a NS;shg m;afj,d ;sfhkjd’~

fï ksidu Tyq .ek meñKs,s 8la ú;r fï fjkfldg fmd,sisfh;a od,d ;sfhkjÆ’ fuhd jeämqru hkafka ldka;djka muKla isák ksfjiaj,g lsh,d ;uhs oek.kak ,efnkafka’ ta úÈhg rd;%s ld,fha we;=¿ fj,d ksfjiaj, we;s b;=re wdydr ld oeóu” YS;lrK ;=< we;s uia” ud¿” ì;a;r wdÈh /f.k hEu wd§ wuq;= úÈfha jev álla fuhd lrkjÆ’

Bg fmr ojil wïnq¿jdj m%foaYfha fjf<|i,l ksfjilg cfka,fhka we;=¿ùug W;aidy .;a fuu mqoa.,hdg fjf<|i,a ysñhd i;= ;=jlal=fjka ìh .ekaùug .;a W;aidyh;a iuÛ Tyq l¿.,lska fjf<|i,a ysñhdg myr§ mek,d .syska’

fï w;r fy,isß.u ksjdij,g we;=¿ùu ms<sn| mÍlaId lsÍug lvq.kakdj fmd,sish ks, iqkLhkao fhdod mÍlaIK wrïN lr,d ;sfhkjd’

Loading…


(665)

මන්තර බලෙන් අලින් මෙල්ල කරන දියණිය කතාකරයි – මන්තරය කියලා දුන්නේ තාත්තා
බ්‍රේක් නැතිව රිවස් එකට ආව ලොරිය පාසල් ගුරුවරිය බිලිගනී

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න