මොරටුවේදී ගිනි තියාගෙන මැරුණ තරුණයා ගැන තරුණිය උසාවියේදී කියපු කතාව

Loading...

බ්‍රේක් නැතිව රිවස් එකට ආව ලොරිය පාසල් ගුරුවරිය බිලිගනී
නිරුවතින් සිටි තරුණියක් කාර් එකක් ඇතුලේ ඉඳන් හැමෝටම පේන්න කරපු වැඩේ – වීඩියෝ

man-sets-himself-on-fire-in-moratuwafudrgqfõ§ .sks ;shdf.k uereK ;reKhd .ek ;reKsh Widúfha§ lshmq l;dj
Tyq udj nh lr,d nf,kau rEï j,g f.ksÉpd
wújdyl ;reKhl= fma%u iïnkaO;djhla‌ meje;ajQ újdyl ldka;djla‌ bÈßmsg ish YÍrhg fmg%,a j;alr .sks ;ndf.k ishÈú kid .ekSfï mqj;la‌ fld<U kd.ßl yÈis urK mßla‍IK Widúfha meje;s idla‌ls úNd.h§ wkdjrKh úh’

fuf,i Èú kidf.k we;af;a wyqx.,a,” udl=Uqr mÈxÑj isá 22 yeúßÈ ;reKfhls

fï iïnkaO urK mÍla‍IKh fld<U kd.ßl yÈis urK mÍla‍Isld bf¾Id foaYdks iurùr uy;añh yuqfõ meje;s w;r tys§ idla‍Is ÿka ñh.sh ;re Khdf.a mshd jk ^51& yeúßÈ wh fufia mejeiSh’

Loading…

ñhf.dia‌ isákafka uf.a orejd’ mq;dg fma%u iïnkaOhla‌ ;snqKd’ tal kj;ajkak lsh,d wms thdg wjjdo l<d’ kuq;a Tyq tal keje;a;=fõ keye’ ks;r ks;r fï .eyeKq flkdu fudyq wfma f.org /f.kú;a ;sfnkjd’ kuq;a wms leu;s jqfKa keye’ 2016’05’26 jeksod ug ÿrl:k weu;=ula‌ wdjd mq;d .sks ;shdf.k lsh,d’”

fuys§ idla‍Is ÿka ñh.sh ;reKhd fma%u iïnkaOhla‌ meje;ajQ nj lshk ^24& yeúßÈ ldka;dj fufia mejiqjdh’

“uu fm!oa.,sl wdh;khl jev lf<a’ 2013 § uu taflka whska jqKd’ ta ldf,a fï ñh.sh wh tfla jevg wdjd’ ta w;r;=r ;uhs ud Tyqj y÷kd .;af;a’ fudyq uq,ska uf.a leurdj wrf.k Bg mia‌fia uf.a f*dfgda wrka tajd täÜ‌ lr,d udj nh lrkak .;a;d f.rog weú;a lshkjd lsh,d’ 2014 § kej; uu jevg hkak .;a;d’ miqj Tyq yeu i;shlu uf.a f*dfgda f.org fokjd lsh,d fldfya yß nf,ka tla‌lrf.k hkak .;a;d’ uu udihla‌ ú;r jevg .shd’ fudyq lror lrk ksid ud ria‌idfjka whska jqKd’ ta;a ug Tyq bkak ÿkafka keye’ kej; kej; Tyq ug f*daka tlg l;d lr,d ;ekska ;ek /f.k .shd’ tys§ nf,kau rEï j,g f.ksÉpd’ miqj ud udi .Kkla‌ fudyqj l%ufhka u. wer,d isáhd’ miqj uu kej; fjk;a wdh;khl jevg hkak .;a;d’ 2015 foieïn¾j, b|,d uu ta ish,a, thdf.a wïug l;d lr,d lsõjd’ thdf.a wïud remsh,a 12″000 la‌ .;a;d iSkshs” ÆKqhs j.hl=hs tla‌l’ fudkjo foajd,hlg .syska lrkjd lsh,;a lsõjd’ ta;a lsisu fohla‌ jqfKa keye’ fudyq .sh wjqreoafoa iema;eïn¾ 29 jeksod uf.a f.or whg;a uf.a f*dfgda fmkakqjd’ Tyqg ´k jqfKa uf.a uy;a;hdj f.oßka hjkak’ kuq;a uy;a;hd ;ryfj,d .sfha keye’”

miqj Tyq kej; lror lrkak mgka .;a;d’ uu Tyqg lSjd fmd,sishg hkjd lsh,d’ t;fldg Tyq lSjd f*dfgda ál fmkakqjdu fldydu;a mjq, lefvkjdfka lsh,d’ 2015 foieïn¾ udfia ojil Tyq iu. tkak neye lsõjdu Tyq ug mdf¾§u .y,d fldKa‌fvka weof.k .syska nihlg ke.a.d’ miqj ud wඬ,d wඬ,d f.or wdjd’ kej; uu Tyqf.a wïug isoaO jqKq foa lsõjd’ wïud ;d;a;dj tõjd’ udj tod f.kshk tl kj;ajkak’ ;d;a;d bia‌iryu Tyq uf.a lïuq,g .eyqjd’ ;d;a;d Bg úreoaOj fudkjla‌ l;d lf<a keye’ Tyqg udj ´k jqKdu ug lror lrkak mgka .;a;d’ .ykak .;a;d’ ug bjikaku neß jqKdu uu lsõjd ux fï.ek <ud yd ldka;d ld¾hdxYhg meñKs,a,la‌ l<d lsh,d’ Bg mia‌fia Tyq nh jqKd’”

Loading…

2016’05’23 jeksod Tyq uf.a fIdma tlg weú;a fï iïnkaOh kj;ajkak tmd lsõjd’ uu Tyqj .Kka .;af;a keye’ túg uf.a fïih Wv ;snqK ùÿrej lEjd’ túg Tyqf.a láka f,a jela‌flfrkak .;a;d’ jukh l<d’ miqj uu jev lr,d bjrfj,d f.or wdjd’”

2015 uehs 16 jeksod Wfoa 10’00 g ú;r ud jevg wdjd’ uu tkúg Tyq ug nhsla‌tl kj;ajkak lsõjd’ miqj Tyq uf.a nhsisl,fha fí%la‌ tl w,a,df.k Tfya l;d fkdlr n,df.k ysáhd’ t;k bkak neß ksid wms bia‌iryg .syska l;d lruq hEhs Tyq lSjd’ miqj wms Th isoaêhjQ ;ekg wdjd’ Tyq jpkhla‌j;a l;d fkdlr wf;a nE.a tlla‌ ;shdf.k ysáhd’ uu lsõjd bla‌ukg lshk fohla‌ lshkak ug hkak mrla‌l= fjkjd lsh,d’ ta;a lsisu fohla‌ fkdlshd ug hkak fkd§ l;d fkdlr isáhd’ wka;sug uu lsõjd tfykï ;uqfia Tfydu bkakjd uu fmd,sishg hkjd lsh,d’ t;fldgu Tyq nE.a tfla ;snqK fnda;,hla‌ wrka TÆfõ fmg%,a y,d .;a;d’ túg uu lE .eyqjd’ lõrej;a <.g wdfõ keye’ miqj Tyq .sksl+re ;=kla‌ y;rla‌ .eyqjd’ ta;a tajd m;a;=jqfKa keye’ B<.g .eiQ .sksl+r oe,ajqKd’ Tyq we..sks .ksoa§;a uf.a weÛg;a .skaor úis l<d’ uu uf.a nhsla‌ tl wrf.k t;k ;snQ ia‌fgda¾ia‌ tlg oeïud’ t;fldg;a Tyq t;kg Èjú;a Tyqf.a .sks .ksñka ;snQ I¾Ü‌ tl uf.a we.g oeïud’ kuq;a ug fudl=;a jqfKa keye’ mia‌fia t;k ysáh wdrla‍Il ks,Odßfhla‌ thdj t<shg weo,d od,d f.aÜ‌gqj jeyqjd’ miqj ud;a t<shg .shd’ t;fldg ud oela‌ld Tyq ldKqjl jeà isákjd’ t;k isá ukqia‌ifhla‌ j;=r ;snQ fu.d fnda;,hlska Tyqg j;=r ouñka isáhd’ Bg miq Tyq weúof.k wdjd’ ug t;k isá wh lsõjd fmd,sishg hkak lsh,d’ udj fírd .kak lshd Tyq lE .eiqjd’ wk;=rej t;kg wd .s,ka r:hlska Tyqj frday,g /f.k .shd’

fld<U m%Odk wêlrK ffjoH ks,Odß wð;a f;kakfldaka uy;d úiska ñh.sh whf.a mYapd;a urK mßla‍IKh mj;ajk ,o w;r bÈßm;a jQ idla‍Is iy ffjoH jd¾;d ie,ls,a,g .;a fld<U kd.ßl yÈis urK mÍla‍Isld bf¾Id foaYdks uy;añh fuu urKh fmg%,a YÍrhg y,df.k .sks ;ndf.k isÿlr.;a ishÈú kid .ekSula‌ njg ks.ukh l<dh’

fudrgqj uQ,ia‌:dk fmd,sisfha fmd,sia‌ ierhka .uf.a ^46092& iy urodk fmd,sisfha fmd,sia‌ ierhka ,d,a m;srK ^27689& hk ks,OdÍyq fuys§ idla‍Is fufyh jQy’

Loading…


(730)

බ්‍රේක් නැතිව රිවස් එකට ආව ලොරිය පාසල් ගුරුවරිය බිලිගනී
නිරුවතින් සිටි තරුණියක් කාර් එකක් ඇතුලේ ඉඳන් හැමෝටම පේන්න කරපු වැඩේ – වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න