රෝහල් වාට්ටුවක් තුල රෝගියෙකුට ගිනිතැබූ හැටි කැමරාවක සටහන් වෙලා

Loading...

අප අතරින් සමුගත් විජය නන්දසිරි මහතා අවසන් වරට රග පෑ වේදිකා නාට්යේ කොටසක්
බැංකු වීඩියෝ හුට පටේ අලුත්ම කතාව පෙම්වතා ගැලවිජ්ජාවට ගැසූ කෙප්පය මාට්ටු ක්ලිප් එක ලීක් කරේ පෙම්වතාලූ‍

man-sets-patient-on-fire-inside-hospitafrday,a jdÜgqjla ;=, frda.sfhl=g .sks;enQ yeá leurdjl igyka fj,d
frday,l jdÜgqjla ;=, frda.sfhl=f.a we.g bkaOk oud .sks ;shk wdldrh oelafjk úäfhdajla cd;Hka;r udOH jd¾;d lr ;sfnkjd’

fï isÿùu isÿj we;af;a we,afíkshdfõ Tirana kue;s frday, ;=<hs’ fufia frda.shdg .sks ;nd we;af;a fm!oa.,sl ‍fldaka;rhla ksid njhs jd¾;d jkafka’

Loading…


(1286)

අප අතරින් සමුගත් විජය නන්දසිරි මහතා අවසන් වරට රග පෑ වේදිකා නාට්යේ කොටසක්
බැංකු වීඩියෝ හුට පටේ අලුත්ම කතාව පෙම්වතා ගැලවිජ්ජාවට ගැසූ කෙප්පය මාට්ටු ක්ලිප් එක ලීක් කරේ පෙම්වතාලූ‍

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න