සැමියා මරා දැමූ බිරිඳගේ හිස රැගෙන මහ මග ඇවිද යයි – වීඩියෝ

Loading...

අක්කා එල්ලුනු ගහේ මල්ලීත් එල්ලී මරුට – වීඩියෝ
දේශපාලඥයන් ධනවතුන් ඉදිරියේ ඇග විකුණන නිළිය

man_behead_wife_indiaieñhd urd oeuQ ìß|f.a ysi /f.k uy u. weúo hhs ùäfhda
ish ìß|f.a f,a jels ysi /f.k uy u. weúo hñka isá bkaÈhdkq cd;sl mqoa.,fhl= trg fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k we;ehs jd¾;d fõ’
uydrdIag‍% m‍%dka;fha mQfka k.rfha uqrlrejl= f,i jir 20la muK fiajh l< rdupkao% fIhq pjdka kï 53 yeúßÈ mqoa.,hl= fuf,i w;awvx.=jg m;aj ;sfí’

Loading…

45 yeúßÈ ìß|jQ fidakdndhs rdupkao% pjdka ;udf.a ÈhKshf.a ieñhd iu. wkshï iïnkaOhla mj;ajk njg rdupkao% È.ska È.gu iel lr we;s w;r fï ms<sn|j Tyq ìß| iu. È.ska È.gu .egqï we;s lr.;a nj wi,ajeishka mjid we;’

isl=rdod WoEik isÿjQ wඬ onrhlska wk;=rej ish f,a,sh yd uqKqmqrka fofokd ldurhlg oud w.=¿ ,d we;s rdupkao% pjdka fmdrjlska fidakdndhsf.a f., is| we;ehs mejfia

tla w;lska ish ìß|f.a f,a jels ysi;a wfkla w;ska >d;kh i|yd fhdod.;a fmdrj;a w;ska f.k uyu. weúo hkq ÿgq mQfka jeisfhla fï ms<sn|j fmd,sishg l< meñKs,a,lska miq rdupkao% pjdka w;awvx.=jg .ekSu isÿù we;’

fï jk úg fmd,sia w;awvx.=fõ miqjk iellref.ka m‍%Yak lsÍu isÿjk nj mQfka fmd,sia wdrxÑ ud¾. i|yka lr ;sfí’  fcHIaG fmd,sia mÍla‍IL tï’

fp!ydka mjid we;af;a iellre lsisÿ wdldrhl udkisl jHdêhlska fmf<k njla fuf;la wkdjrKh ù fkdue;s w;r ukqIH >d;k fpdaokdjla u; Tyq w;awvx.=jg f.k we;s njhs’

Loading…Loading…


(1475)

අක්කා එල්ලුනු ගහේ මල්ලීත් එල්ලී මරුට – වීඩියෝ
දේශපාලඥයන් ධනවතුන් ඉදිරියේ ඇග විකුණන නිළිය

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න