සත්ව දඩයමේ ගිය පිරිසේ ලොකු මස්වැද්දා පොලිසියට භාර වෙයි

Loading...

කතරගම ගිය පුද්ගලයෙකුගේ කකුල මැ‚ක්‌ ගෙඟ්දී කිඹුලෙක්‌ කාලා
රුපියල් විස්සේ බෑග් එකක අලුත උපන් බිලිඳකුගේ මළ සිරුරක් දාගෙන ගිය තරුණිය

ÿ¾,N .Kfha jki;=ka ovhï l< njg fpdaokd t,a, jQ idoa Yrd*a kue;s mqoa.,hd wo ^03& fmrjrefõ kS;s{jrfhl= iu. meñK mkaú, fmd,Sishg Ndr ù ;sfnkjd’

Loading…

fmd,sia wdrxÑ ud¾. mejiqfõ Tyq ;uka i;=j ;snQ msiaf;da,hla iy jdhqmSvk ;=jlal=jlao fmd,Sishg Ndr§ we;s njhs’ fudyqj fyg ^04& wêlrKh yuqjg bÈßm;a lsÍug kshñ;hs’
kl,aia rla‍Is;fha fjfik ÿ¾,N .Kfha jki;=ka ovhï lsÍu iïnkaOfhka fudyqg fpdaokd t,a, jqKd’ Tyq ;uka úiska tf,i urd ouk ,o jki;=kf.a PdhdrEmo f*ianqla iudc cd, fjí wvúhg uqod yer ;snqKd’
iellre iu. wo Èkfha§ ;j;a fofofkl= fuf,i mkaú, fmd,Sishg Ndrù ;sfnkjd’ ta wkqj fï jkúg w;awvx.=jg f.k isák uq¿ iellrejka ixLHdj 5 la’


.

  • photo
  • Hunters (15)
  • Hunters (13)
  • Hunters (12)
  • 3
  • 07


Loading…


(399)

කතරගම ගිය පුද්ගලයෙකුගේ කකුල මැ‚ක්‌ ගෙඟ්දී කිඹුලෙක්‌ කාලා
රුපියල් විස්සේ බෑග් එකක අලුත උපන් බිලිඳකුගේ මළ සිරුරක් දාගෙන ගිය තරුණිය

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න