මේනකා බඳින්න කලින් නටපු නැටිලි – වීඩියෝ

Loading...

ශ්‍රී ලනිපය ගැන කතා කරමින් ඇමැති ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් හඬයි – වීඩියෝ
තනූජා ඕමාන් රටේ තට්ටු හතරකින් පහළට පැන්නාද? තල්ලූ‍ කළාද?

menakafïkld n¢kak l,ska kgmq keá,s – ùäfhda
fïkld mSßia iy wef.a ieñhd iu. k¿ n¢kak l,ska ks,sfhda msßjrdf.k kgmq keá,s’

ùäfhda o¾Ykh my;ska krUkak’

Loading…


Loading…


(3575)

ශ්‍රී ලනිපය ගැන කතා කරමින් ඇමැති ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් හඬයි – වීඩියෝ
තනූජා ඕමාන් රටේ තට්ටු හතරකින් පහළට පැන්නාද? තල්ලූ‍ කළාද?

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න