M.G ධනුෂ්ක වේදීකාවේ පිස්සු නටයි – වීඩියෝ

Loading...

වාර්තාකාරිනියට Live එක මැද්දෙ වෙච්ච දෙයක් – Video
මහින්ද යන ගුවන් යානයට මිසයිල ගහන්න එක්නැලිගොඩ කොටි හා කුමන්ත්‍රණ කල හඩපටය මෙන්න..

mg-dhanushakaM.G OkqIal fõ§ldfõ msiaiq kghs ùäfhda
forK kd,sldfjka iEu fikiqrdod Èklu rd;%S 9’00g úldYh jk iagd¾ isà jevigyk .ek kï oeka fkdokak flfkla kE’

ta fudlo fï jevigyk w;r;=f¾ fkdfhl=;a úfYaI wjia:d ´kE;rï ;sfhkjdfka’ wks;a tl ;uhs fujeks jevigykla ,xldfõ m<fjks j;djg ;uhs úldYh fjkafka’

Loading…

iagd¾ isà idudkH jevigyka j,g fojeks ke;s fg,súIKh fjkia lrk jevigykla lsõj;a ksjer§’ talfka fï jevigyk f.dvla wh krUkafka’

Tkak fuf;la fg,súIKfha úldYh fkdlrK ,o iagd¾ isá jevigyfka ùäfhdajla fï jk úg wm fj; ,eî ;sfnkjd’

tu ùäfhdaj neÆfjd;a Thd,d mqÿufjhs’ fudlo fukak fï ùäfhdafõ .dhflfhda r`.mdkjd’

ta fjk ljqre;a fkfjhs forK kd,sldfõ úldYh jQ v%Sï iagd¾ jevigyk lsre< Èkd.;a tï’Ô’ OkqIal ;uhs fï r`.mdkafka’

n,df.k .shdu tï’Ô’ .dhkhg wu;rj oeka rx.kfhkq;a olaI;d olajkjdfka’

tï’Ô’ fï wkqlrKh lrkafka ,xldfõ úlg pß;j,ska wxl tfla pß;hla jk nkaÿ iurisxyjhs’

n,kakflda tï’Ô’ f.a r`.mEfï olaI;djh fldfyduo lsh,d’


.

Loading…


(1320)

වාර්තාකාරිනියට Live එක මැද්දෙ වෙච්ච දෙයක් – Video
මහින්ද යන ගුවන් යානයට මිසයිල ගහන්න එක්නැලිගොඩ කොටි හා කුමන්ත්‍රණ කල හඩපටය මෙන්න..

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න