මොරටු සරසවි සිසුවා බෝඩිමේදී කතුරකින් ඇනගෙන දිවි නසා ගනී

Loading...

වසර 12කට පසු එළඛෙන අගෝස්තු 11 ගුරු මාරුව ඔබට කොහොමද ?
කාන්තාවක් වාහනේට හැප්පිලා මියගිය හැටි කැමරාවේ සටහන්ව තිබුණූ අයුරු – වීඩියෝ

fudrgqj úYajúoHd,fha bxðfkare mSGfha m<uq jif¾ wOHdmkh ,nñka isá YsIHhl= ish fkajdisldrfha§ fmf¾od ^11 jeksod& iji l;=rlska f., m%foaYhg wekf.k ishÈú ydks lrf.k we;’

fufia ñhf.dia‌ we;af;a ;%sl=Kdu,h Ökjrdh m%foaYfha mÈxÑlrejl= jQ 23 yeúßÈ ksuka; ÈfkaIa kue;s ;reKfhls’
 
fuu YsIHhd fudrgqj iriúhg meñ‚ Èk mgka fiiq YsIHhkaf.ka fjkaù yqol,d Ôú;hla‌ .;lr we;s nj fmd,sia‌ mÍla‌IKj,§ fy<sù we;’

Loading…

 
fmd,sish isÿl< uQ,sl mÍlIKj,ska fy<sù we;af;a fuu urKh ishÈú ydkslr .ekSula‌ njhs’ wêlrK ffjoH ks,Odßjrhdf.a úu¾Ykj,skao th ;yjqreù ;sfí’isiqjdf.a fn,a‍f,a ia:dk follg l;=rlska isÿ l< lemqï myrj,a lsysmhla yd ;shqKq ;,hlska nv m%foaYhg ydks lr .ekSula olakg ;snQ nj;a ta ;=<ska .,d.sh reêrh YÍr wNHka;rhg .,d hdfuka fuu urKh isÿù we;ehso wêlrK ffjoHjrhd mejiSh’
 
fmf¾od ijia‌ ld,fha§ ksuka; YsIHhd ish fkajdisld.drfha ;ksju isg we;’ tys isá Tyqf.a ñ;=rka isõfokd fkajdisld.drfhka msg;g f.dia‌ we;’
 
ñ;=rka tÈk iji fkajdisld.drhg toa§ ksuka; kjd;eka .kakd ldurh we;=<;ska w.=¿,d ;sî we;s w;r lsisjl= fl¢ß,s kÕk y~la‌ weiSfuka miq ñ;=rka ksuka; isá ldurfha fodr lvd tys we;=¿ ù ;sfí’ ta jk úg ksuka; f,a ú,la‌ ueo jeà isá we;s w;r ñ;=rka jydu Tyq mdkÿr frday,g /f.k f.dia‌ we;’ Tyq frday,a .;lrk úg;a ñhf.dia‌ isg we;’

Loading…

 
ksuka;f.a uD;foayh mdkÿr frdayf,a ;ekam;a lr ;sfnk w;r fuu wk;=r Tyq úiska isÿ lr .;a;d o ke;fyd;a fjk;a flfkl= úiska isÿ l<d o hkak fy<slr .ekSu i|yd mq¿,a úu¾Ykhla‌ lrf.k hk nj fudrgqj fmd,sish mjihs’
 
isiqjdf.a urKh iïnkaOfhka isiqjdf.a f,dl= wïud jk uykqjr ßls,a,.ialv mÈxÑ lreKdj;S uy;añh fufia mejiqjdh’
 
—wfma mq;dg lsisu m%Yakhla okak ;rñka ;snqfKa keye’ thd f.dvla mskg oyug ,eÈj yeÿK flfkla’ oeka ojia follg l,ska udj n,kak kqjr weú;a .shd’ ta fjoa§ kï tfy bkak neye lsh,j;a lsh,d ;snqfKa keye’ l,ska j;dj;aj,§ kï lsõjd <uhs yßu wuq;=hs’ yßhg n‚kjd’ jo fokjd bkak neye lsh,d’ ta;a fldfydu yß bf.k .kak lsh,d wms nf,ka ;ud thdj hejqfõ’
 
úYaj úoHd,hg thd f;areK ojfia§;a wms yefudau .shd thdj wer,jkak’ t;ek wdrlaIdj uÈ lsh,d wms okakjd’ ta;a fjk lrkak fohla ke;s ksid wms t;ek keje;a;=jd’ ;ju;a ys;d .kak neye mq;dg fudllao jqfKa lsh,d’ fï urKh ielhs hehs weh mejiqjdh’

Loading…


(720)

වසර 12කට පසු එළඛෙන අගෝස්තු 11 ගුරු මාරුව ඔබට කොහොමද ?
කාන්තාවක් වාහනේට හැප්පිලා මියගිය හැටි කැමරාවේ සටහන්ව තිබුණූ අයුරු – වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න