උපදින්න සිටි නිවුන් දරුවන් උපදින්න පෙර මරුට බිලි කළ ත්‍රිරෝද යතුරුපැදි අනතුර – ත්‍රීවිල් කාරයා බයිසිකලය පිටුපසින් හප්පලා

Loading...

පෙම්වතා පෙම්වතියගේ ඛෙල්ල කපලා වස පානය කරලා – වීඩියෝ
එකම පවුලේ 7ක් මහ මඟ අවසන් ගමන් යෑවූ ගලිමුව අනතුර – ඡායාරූප

WmÈkak isá ksjqka orejka WmÈkak fmr ureg ì,s l< ;%sfrdao h;=remeÈ wk;=r ;%Sú,a ldrhd nhsisl,h msgqmiska ymam,d
wúkS; ßheÿrka fl;rï kï wysxil Ôú; m%udKhla fï jir ;=< muKla ì,s.kakg [email protected] tfy;a fl;rï wk;=re m%udKhla isÿ jqjo ta ßheÿrkaf.a wúkS;lïj,g fyda fkdie,ls,a,g ksudjla ke;’

mdr u. f;dg fldkal%SÜ oud ldmÜ ler ;kd we;af;a ;ukaf.a lghq;= ld¾hlaIuj bgqlr.kakg w;aje,la jYfhks’

f,dalh frdlÜ tkaðka jdIam tkaðka ksmojd Èj hoa§ wmg nr lr;a;fhka .uka hdug fkdyelsh’ tksid ixj¾Okh läkï lr.ekSug rch fï udj;a ksis ms<sfj<g iliñka isáhs’ tfia yod fok mdrj, ;r. mj;ajñka” u.S Ôú; úkdY lrñka fõ.j;aj ñksiqka urd fyda ;ukaf.a jefâ lr.ekSu kskaÈ;h’

fï l;djg wdikak fya;=j jd¾;d jkafka bl=;a fmdfidka od ijia ld,fha foysw;a;lKaäh k.rfhks’

“fï ñksiqka yßu wúkS; úÈhg fj,djlg ßh mojkjd’ yeu ßheÿrdu fkdfjhs” tfyu mqreoaog jev lrk wh bkakjd’ ;=jdr., mÈxÑ wd¾’ ã’ ksfrdaIsld ;reK .eìksh urd oeïfu ta jf.a ßheÿfrla’ wms thdj w,a,,d oeka ßudkaâ lr,d ;sfhkafk’ todu ;j;a wk;=rla m%foaYfha isÿjqKd’” fï isoaêfhka lïmdjg m;a foysw;a;lKaäh fmd,sia ia:dkdêm;s ufkdaÊ w,.shjkak uy;d tfia lSfõ ;u w;aoelSïj,ska ì|la wm yuqfõ ;nñks’

foysw;a;lKaäh” ;=jdr., wxl 321″ ksjfiys mÈxÑ ksfrdaIks rdcmlaI yd OkqIal uOqYxl hqj< b;du wysxil ÿmam;a ñksiaiq jQy’ ;u ìßh l=Æ÷f,a ,nk ore megjqka /l n,d .ekSfï tlu wNs,dIfhka miqjQ uOqYxl fjkodg;a jvd jeä uykaishlska hï w; ñgla fidhd .ekSug uykais .;af;a wkd.;h .ek fndfyda isysk olsñks’

idhkfha§ ialEka mÍlaIKhlska miq oekajQ mßÈ ksfrdaIksf.a l=fia l=Æ÷f,au ksjqka orejka fokafkl= isák nj weiq fï foud,af,da uy;a i;=gq jQy’

wfka” wfma mqxÑ f.dúm< lr.kak megjq fokafklau bkakjd’” Tõyq wi,ajeishkag o lSy’

Tjqka y;r wf;a Kh ù ,Sisx l%uhg mqxÑ h;=remeÈhla .;af;a riaidfõ lghq;= ;j;a fõ.j;a lr.kakg ys;ñks’ l=vd f.dúmf<ka ,efnk wvqul=vqu fjf<|m<g f.k f.dia úls”ug oeka l=,S jdyk wjYH ke;’ ta ldßh;a oeka fudag¾ ihslf,kau lr.; yelsh’ fï úÈhg n,k úg fudag¾ nhsisl,h Tjqkg foúhl= jekay’

l=vd orejka fofokd ;u l=fia fm/<s lsÍu ksfrdaIKsg uy;a wdiajdohla úh’ weh ta fj,djg uOqYxlj ksÈ hyfkau wjÈ lrjd orejkaf.a mdo ;u l=ifhys ujk yev)rgd fmkajd i;=áka iskdiqKdh’ orejka je§ug isák ujlg we;sjk úfYaI wdydrmdk lEfï îfï i;=g .ek wfma wïudjre fyd¢ka oks;s’ idudkH jpkfhka th wre;a .ekajQfha ‘fod<ÿl’ lshdh’ uu oeka Tng fjk;a hula lshñ’

‘fod’ hkq oaú hk wre;h’ ‘<’ hkq yoj;h’ tfiau ‘fod’ hk wre; “fofokd” jYfhka o .; yelsh’ tfiakï “fofokdf.a yoj;” hkak ‘fod<’ f,i w¾: oelafõ’ ‘ÿl’ hkq ÿlh’ fï wkqj fod<ÿl jkafka “yoj;a foll ÿl” hkakh’ wïud yd orejdf.a ÿl yoj;a fol f,i .sKsh yelsh’ fï ksrela;sh ud yg lSfõ NdId {dkfhka msßmqka mçrejk Èjx.; wßfika wyqnqÿh’

flfia fj;;a 20 jeks úfha miqjQ ksfrdaIksg o l=Æ÷f<a orejka l=i T;a neúka ‘fod< ÿlla’ Wmkafkah’ ta wfklla fkdj fmdfidka fmda Èk okai,a n;la lkakgh’ ´ ta .ek foj;djla fkdis;d ieñhd uOqYxlg lSjdh’ uOqYxl o wef.a fhdackdjg “tl mhska u” leue;s úh’

fï fofokd foysw;a;lKaäh k.rh foig hkakg msg;a jQfha ;u jdykh fudag¾ nhsisl,fhks’ okai,a n;a iqj| b;sfrk ia:dkhg ;snqfKa ;j;a jx.= folla muKs’ ieñhd iu. i;=gq w,a,dm i,a,dmfha fkdfh§ nhsisl,a .uk hkakg mjd weh mfriaiï jQfha l=i T;a ore meáhkag hïn÷ ydkshla fõhehs is;ñks’

tfy;a mdm;r ;%Sú,rhl keÛs udrhd ldmÜ mdf¾ fi,a,ï ouñka wdfõ fï w;rh’ ta ld,lKaKs ßheÿrd o wef.a .fïu flfkl= ùu ;j;a iqúfYaIhls’

;K ìiaig .Eú fkd.Eú mdf¾ whsfkka iSrejg hk fï foud,a,ka keÛs nhsisl,h msgqmi meñKs ;%sfrdao r: udrhd tlajru msgqmiafika tu h;=re meÈhg yemqfKa ‘‍fvdax’ yඬ kÛñks’ uOqYxl;a ksfrdaIKs;a n,dfmdfrd;a;= fkdjQ fï isoaêfhka Wv úisù f.dia ìu jegqKy’ t;ek ;rul wä 5l muK m,a,ula o úh’ ksfrdaIKs frda,a ù .sfha tu m,a,ugh’ wef.a l=i Wka ore fokakd u|la .eiaiS ksfid,auka jQy’ weh o uy;a ú,dmhla kÛd m%dKh ksreoaOj isáhdh’

wef.a ieñhdf.a mdo folgu nrm;< ;=jd, isÿ úh’ jyd l%shd;aul jQ ck;dj foysw;a;lKaäh frday,g Tyq f.k .sh;a widOH ;;a;ajh ksid fyf;u fmdf,dkakrej frday,g udre ler heúK’

foysw;a;lKaäh fmd,sia ia:dkdêm;s ufkdaÊ w,.shjkak uy;d ;jÿrg;a fufia lSfõh’

fï isoaêh .ek .re ufyaia;%d;a ;=ñh;a lïmd jqKd’ ;%sú,a ßheÿrd cq,s udfi 04 jeksod olajd ßudkaâ l<d’ fï jf.a whg ;Èkau kS;sh l%shd;aul lrkak ´kE’ fuf,dj t<sh olskak .sh wr mqxÑ ore megjq fokakd;a urdf.k wr ;reK .eìksh;a urd .;af; ta ßheÿrdf. fkdie,ls,a,hs’ fï wk;=r jQ yßh ud fyd¢ka mÍlaId l<d’ t;ek ;K ìiafi whskg fjkakg kshñ; ud¾. kS;s ms<smÈñka fï fcdavqj weú;a ;sfhkafk’ ;%Sú,a ldrhdf. fkdie,ls,af,ka nhsisl,h msgqmiska ymam,d”’” Tyq lïmdfjka lSh’

welaisf,agrh ;Èka mE.= úg” fudk fudavhl= tal l<;a jdykh fõ.fhka Èj hkq we;’ ta;a ta fõ.h md,kh lsÍug Tng ysila wjYHh’ ;udg r:h md,kh ler .ekSug yels wdldrhg wkjYH fõ.hla fkd.ekSu m%{djka;hdf.a ld¾hhhs’

fun÷ wOuhka ßheÿre kï jD;a;shg mjd ks.rejls’ fï rfÜ cd;sl wd¾:slhg” .ukd.ukhg” wud;HdxY ld¾hNdrhg úkS; ßheÿrka fudk ;rï fufyhla bg‍qlrkq [email protected]


.


  • 13530399_1124319024306166_943377859_n
  • 13521620_1124318967639505_1611546560_n
  • 13511411_1124318957639506_1909698493_n
  • 3097f111ea3ca8ea0b62648422371fa8_large (1)
  • 3097f111ea3ca8ea0b62648422371fa8_large
  • af16062
  • death-2


Loading…


(571)

පෙම්වතා පෙම්වතියගේ ඛෙල්ල කපලා වස පානය කරලා – වීඩියෝ
එකම පවුලේ 7ක් මහ මඟ අවසන් ගමන් යෑවූ ගලිමුව අනතුර – ඡායාරූප

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න