ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කරන්න ඕන – නදීශා හේමමාලි

Loading...

හික්‌කඩුව මුහුදු වෙරළේ නිරුවතින් සිටි විදේශිකයා
කිලෝ 50ක් බර මිනිසුන් පවා කෑලි වලට කන මාළුවෙක් හමුවෙයි – වීඩියෝ

nadeesha-iraj.Ksld jD;a;sh kS;s.; lrkak ´k k§Yd fyauud,s
.Ksld jD;a;sh kS;s.; lsÍug ;ud leu;s nj k§Yd fyauud,s mjikjd’ ta brdÊ ùrr;ak iu. f*ia nqla Tiafia meje;ajQ iÔj jevigykl§h’ Bg fya;=j f,i weh fmkajd fokafka” uu olsk úÈhg ñksiaiq f.dvla fj,djg ;ukaf. ÿj wïud ifydaoßh wmfhdackh lrkj’ tÉpr wd;;shlska bkafk’ .ïno ú;rla fkfjhs k.rj,;a fï ;;ajhg uqyqK §, ;sfhkj’ fïl ueðla tlla fj,d ;sfhkafk’ ux ys;kafk fïl kS;s.; lf<d;a ta whg fyd|hs’

.Ksld j!;a;sh iïnkaOfhka k§Idf.a ms<s;=re iys; ùäfhda mgh my;ska n,kak’


.

Loading…


(473)

හික්‌කඩුව මුහුදු වෙරළේ නිරුවතින් සිටි විදේශිකයා
කිලෝ 50ක් බර මිනිසුන් පවා කෑලි වලට කන මාළුවෙක් හමුවෙයි – වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න