රෝගීන්ගේ අත්කඩන නර්ස් නෝනා ගැන ඔබත් දන්නවාද?

Loading...

ජංගම දුරකථනයෙන් කතා කරමින් රේල් පාර පැන අවසන් ගමන් ගිය සොහාන්.
˜නුදුටු පෙමකට දිවි පුදන්න යෑමෙන් මං කරන්න ගියේ මෝඩ වැඩක්

nurse-that-break-patients-handsfrda.Skaf.a w;alvk k¾ia fkdakd .ek Tn;a [email protected]
fk¿nEj rcfha frday,g .sh wd;rhsáia frda.h fya;=fjka ol=Kq w; È.yer .eKsug fkdyelsj mSvd úÈk ;sore ujlf.a ol=Kq w; reêr mSvkh ueKsug nj mjid fyÈhla n,y;aldfhka weo lvd oeóu fya;=fjka weh m%;sldr ioyd wkqrdOmqr YslaIK frday,g we;=<;a lr ;sfnkjd’

fyÈhf.a ysxidjg ,laùfuka ol=Kq wf;a wia:s ìÈhdfuka m%;sldr i|yd frday,a .;lr we;af;a wxl 16 tf.dv.u Y%djia;smqr ,smskfha mÈxÑj isák ;sore ujla jk ta’tï’fc– ueKsfla ^59& uy;añhhs’ wf;a je,ñg wi,ska wia:s ìÈhdu ksid weh wkqrdOmqr YslaIK frdayf,a m%;sldr ,nñka isákjd’

Loading…

miq.sh 11 jkod wehf.a mdofhajQ iq¿ ;=jd,hla fya;=fjka fldkafoa lelal=ula yd WK je,§u ksid wkqrdOmqr fk¿nEj .%dñh frday,g m%;sldr ,nd .ekSu ioyd f.dia ;sfnkjd’ tu wjia:dfõ w;lvd oeuq wldreKsl fyÈh rdcldßfha ksr;j isg we;s w;r foia;r uy;a;hd f.or hkak yokafka blaukg tkjd fnfy;a ´kkï fm%I¾ n,kak lshñka wehj we|lg k.a.jd ;sfí’

wk;=rej fm%I¾ ne,Su ioyd ol=Kq w; È.yßk f,i Wmfoia ÿka wjia:dfõ weh mjid we;af;a jir 16 isg wd;rhsáia frda.fhka mSvd úÈk ;ukag tu w; uq¿ukskau È. yeÍug fkdyels njhs’ tu ksid jï w; Ndú;d lr reêr mSvkh uksk f,i b,a,d ;sfí’

w; È. wßkak nE lsjqju yqr;,a fjkak tmd lshd wd;rhsáia frda.h ksid jir oyihla yß yeá È. yeßug fkdyelsj ;snq w; n,y;aldrfhka uq¿ukskau weo È.yeßhd’ wf;a je,ñg foiska lgia hkqfjka Yíohla wdjd’ ta tlalu uu yhsfhka lE.eiqjd’ uf.a weia ks,xldrfj,d la,dka;h jf.a yeÿkd’ Bg miafia uf.a wf;a je,ñg fydogu bÈuqKd’ uu lsjqjd uf.a w; ßfokjd lsh,d’ wd je,ñfÜ ierj f.ähla weú,a,d ;sfhkafka lsjqjd’ udj tod frdayf,a kj;a; .;a;d w; ßfokjd lsjqjd’ kuq;a lsisu .dklg .;af;a kE lE.ykake;=j ksod .kak lsh,d frday,a ld¾h uKav,h ug ierlrd’ miqÈk ^12& uf.a uq;%d wjmeyehs lsh,d .s,ka r:hlska wkqrdOmqr frday,g tõjd’

Bg miafia oeka bkak jdÜgqfõ ffjoH;=ud uf.a wf;a tlaia lsrK jd¾;djla .;a;d w; mqmqr,d lsh,d ffY,Hl¾hla isÿl<d’ uu fnfy;a .kak .sfha WKhs fldkafo wudrejghs’ kuq;a ug wka;sfïÈ w;;a lvd .kak isoaOjqKd’ uf.a wf;a wia:s leä,d ;sífí kE’ wd;rhsáia ksid w; yßhg È. wßkak nerej ysáfha’ ta w;È. wßkak nE lshk fldg ;uhs fyÈh w; weo,d lv,d oeïfï’ uu wjqreÿ 16 la ú;r wkqrdOmqr frdayf,a idhkfhka wd;rhsáiaj,g m%;sldr .kakjd’ fyÈh lrmq fohska uf.a orejkag ;uhs lrof¾ fyÈh úiska ys;du;d wldreKsl f,i ujg isÿl< ysßyerh iïnkaOfhka wkqrdOmqr m%dfoaYSh fi!LH fiajd wOHlaIjrhdg meñKs,s lrk nj wef.a orejka mejiqjd’ fuu fyÈh frday,g meñfKk frda.Skag nek jÈñka b;d wldreKsl f,i lghq;= lrk nj wjia:d .Kkdjl§u jd¾;djq njhs mejfikafka’

Loading…


(275)

ජංගම දුරකථනයෙන් කතා කරමින් රේල් පාර පැන අවසන් ගමන් ගිය සොහාන්.
˜නුදුටු පෙමකට දිවි පුදන්න යෑමෙන් මං කරන්න ගියේ මෝඩ වැඩක්

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න