ලිංගේන්ද්‍රිය දිගු වීම නිසා ඔලිම්පික් පදක්කමක් අහිමිවූ හැටි

Loading...

කර්නල් ජනෙල් කවුළුවෙන් බිරියගේ කුසට වෙඩි තියලා
සුරූපී ගැහැනියක් බවට පත්වූ ශ්‍රී ලාංකික පිරිමියා

olimpic,sxf.akao%sh È.= ùu ksid T,sïmsla molalula wysñjQ yeá
;ukaf.a ,sxf.akao%sh ksid T,sïmsla n,dfmdfrd;a;=j iqkajQ l%Svlfhla ms<sn|j l;dnyla ßfhda T,sïmsla .ïudkfhka wefikjd’

fï l%Svlhd cmka cd;sl Hiroki Ogita f,ihs jd¾;d jkafka ßá mekSfï f;dard.ekSfï ;r.hl § Tyq fuu isÿùug uqyqKfokq ,enqjd’

óg¾ 5’3l Wila mekSfï§ wjika fudfydf;a Tyqf.a ,sxf.akao%h nd¾ tfla je§fuka Tyqf.a T,sïmsla n,dfmdfrd;a;= fuf,i iqka jqKd’

tu wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska oelafjkjd’


.

Loading…


(5370)

කර්නල් ජනෙල් කවුළුවෙන් බිරියගේ කුසට වෙඩි තියලා
සුරූපී ගැහැනියක් බවට පත්වූ ශ්‍රී ලාංකික පිරිමියා

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න