ගුවන් අනතුරකට පෙර තරුණියක් ගත්ත අවසන් සෙල්ෆිය

Loading...

සිසුවිය තනියම Office එකට එක්ක ගිහින් අමුතු පාඩමක් කියලා දෙන්න හැදුව විදුහල්පතිට ඇඩ්‍රස් නැතිවෙයි
නිරුවතට සූදානම් වූ Qandeel Baloch දැන් කියන කතාව

passenger-selfi.=jka wk;=rlg fmr ;reKshla .;a; wjika fi,a*sh
Fly Dubai .=jka iud.ulg wh;a .=jka hdkhla óg ál Èklg fmr u.Ska iy ld¾h uKav,fha 55 fofkl= iu.​ reishdfõ ol=KqÈ. frdaiaf;õ k.rfha .=jka f;dgqm, wdikakfha§ lvd jegqKd’ ta wk;=rg fya;=j fudllao lsh,d ;du;a fydhdf.k keye’

fudlo ta .=jka hdkfha ;snqK l¿ fmÜáhg;a f.dvla ydks isÿ fj,d ;sfhk ksid” fldfydu jqK;a reishdfõ n,OdÍka iel lrkafka fï wk;=rg fya;=j wêl iq<.​ lsh,d’ fudlo frdaiaf;õ .=jkaf;dgqm,g fuu .=jka hdkh f.dvniajk fldg ;ud fï wk;=r fj,d ;sfhkafka’

Loading…

fï Èkj, ta wjg iq<f.a fõ.h jeä ksid hdkh md,kh lr.ekSug fkdyels fjkak we;s lsh,d ta n,OdÍka lshkjd… fï .=jka hdkfha .sh rEu;a reishdkq ;reKshla .ek jeäfhka l;d fjkjd’ weh fõYksrEmk Ys,amsKshla’ jhi wjqreÿ 25hs’ weh vqndhs j,g .syska ;sfhkafka wïuj n,kak’ i;s fol ;=klska miafia weh wdmyq reishdjg tkfldg ;ud fï wk;=ßka wehf.a Ôú;h wysñ jqfKa’

fï ;reKsh .ek jeäfhka l;d fjkak fya;=j ;ud weh wk;=r isÿùug mehlg fmr ,nd .;a fi,a*s PdhdrEmh’ weh th wka;¾cd,hg;a tla lr,d ;sfhkjd’ Anna Sergeeva kï ta ;reKsh ñh hdug mehlg fmr ,nd .;a fi,a*sh ;ud fï”


.

passenger-selfi

Loading…


(851)

සිසුවිය තනියම Office එකට එක්ක ගිහින් අමුතු පාඩමක් කියලා දෙන්න හැදුව විදුහල්පතිට ඇඩ්‍රස් නැතිවෙයි
නිරුවතට සූදානම් වූ Qandeel Baloch දැන් කියන කතාව

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න