පිංපොං ගේ දියණිය දෙරණට ඇවිත් සිරස ගැන කියයි. – වීඩියෝ

Loading...

අන්ධ සොයුරියන් දෙදෙනා මුල්වරට ලෝකය දකින සංවේදී – වීඩියෝ
ජැකලීන්ගෙ ආ‍ප්පෙ කන්න ගයේෂත් ගිහින් – ඡායාරුප

rdð; ysrdka tfyu lsjqfjd;a ljqre;a jeäh okafk ke’ t;a msx fmdka lsõfjd;a wms ljqre;a okak flfkla’ Tyq miq.sh Èkl forK kd<sldfõ ;snq jevigyklg iyNd.s jqKd’ ta ;kshu fkdfjhs rdð;f.a wdorKsh ìßo;a lgldr mqxÑ ÈhKsh;a iu.hs’

fuu jevigyk wjika lrkak Tkak fukak ;sfhoaÈ rdð;f.a lgldr mqxÑ ÈhKsh mejiq woyi Wmydihg lreKla jqKd’

Loading…

jevigyk mqrdjgu mqxÑ ÈhKsh fkdfhl=;a foa mjiñka yqr;,a fjñka isá w;r jevigyk wjika lroaÈ rdð; ^msx fmdx& ;uka we;=¿ mjqf,a whg jevigykg wdrdOkd lsßu .ek forK ksfõÈldj wu;ñka wms forKg wdofrhs lshñka forKg ia;=;sh m%ldY lr isáhd’

fu wjia:dfõ ueoaog mek l;djg tl;=fjñka mqxÑ ÈhKsh lshd isáfha ta jqkdg wfma f.or yeu ;siafiu od,d ;sfhkafk isri” f,isks’

th mejisu;a iu.u lsisÿ m%;spdrhla fkdolajd ksfõÈldj jevigyk ksud lrk ,È’

tu wjia:dfõ úäfhdaj my;ska n,kak


.

(3726)

අන්ධ සොයුරියන් දෙදෙනා මුල්වරට ලෝකය දකින සංවේදී – වීඩියෝ
ජැකලීන්ගෙ ආ‍ප්පෙ කන්න ගයේෂත් ගිහින් – ඡායාරුප

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න