ග‚කාවොත් දැන් කියනවා තමන් නිළියක් කියලා – පියුමි හංසමාලි

Loading...

ආවේ සම්බාහන මධ්‍යස්‌ථානයට වැටුණේ ගනිකා මඩමට ඇතැම් දිනවල පිරිමින් 10 පමණ එනවලූ‍ – පුෂ්පිකාගේ කතාව
Upeksha Swarnamali’s Second Wedding – Photos

mshqñ yxiud,s .ek oeka f.dvla l;d [email protected]
tfyu l;dnyg ,lafj,d ;sfhkafk fyd| foag fkfjhsfk’ ß;+ kdgHh l<dg miafi ux .ek Th l;d lrkjuhs’

wka;¾cd,fha ießirk mshqñf. wvksrej;a PdhdrEmj, we;a; l;dj [email protected]
uu ksrEmK Ys,amskshla úÈhg b|,d rx.k Ys,amskshla úÈhg bÈßhg hk tlg fjk flfkla B¾IHdjg lrmq jevla ;uhs ´l’

Loading…

ta mska;+rj, bkafk Thd fkfõ lsh,o [email protected]
ta uu fkfjhs lsh,d uu lshkafka keye’ ta uu ;uhs’ ta iEfyk ldf,lg l,ska fjÉp fohla’
ta PdhdrEmj, bkak wks;a flkd [email protected]
ta mska;+rj, ud;a tlal bkafk l,ska uf. fmïjf;la’ yenehs thd kï fï jf.a fohla lrk folhs mkfy flfkla fkfõ’ thd fïl lr,d kE’
fldfyduo tfyu yßhgu [email protected]
ux mdi,a hk ldf, thd uf. uq,au fndahs f*%kaâ’ ta .ek l;d fkdlr buq’
mrK fmïj;dhs Thhs fkdoek fï mska;+r t<shg wdjd lsh,o [email protected]
fufyuhs’ Th mska;+r uf.a Facebook tfla Only me od,d ;sífn’ Th jefâ lrmq flkd mska;+r ál t;kska wrf.k ;sfhkafk’
fï jefâ lrmq flfkla .ek ielhlaj;a [email protected]
lrmq flkdg ux .ek ;ryla kE’ yenehs thdf. fmïj;sh uf.ka ;ryd msßuy.kak lrmq fohla’ fmïj;shf.ka mskg lk msßñfhla fï jefâ l<d lsh,d uu okakjd’
ta PdhdrEmj, bkak flkdg nQÜ tl ;sífí mshqñ[email protected]
tal fndrejla’ wksl Th iïnkaOh ;sífí ldf,lg l,ska’
wehs mshqñg fufyu [email protected]
uu ksrEmK Ys,amskshla’ rx.k Ys,amskshla” ksfõÈldjla’ wïud flkl=;a fj,d boa§ ;uhs uu fï jev lrkafka’
fï isoaêh .ek yefudagu meyeÈ,s lrkak f,[email protected]
uf. hd¿jkag kï meyeÈ,s lr,d fokak mq¿jka’ f.or whg kx fïjg W;a;r fok tl m%Yakhla ;uhs’

Loading…

mshqñ ysÜ fjkak fï jf.a fohla l<d lsh,;a wdrxÑ[email protected]
uuu fïl l<d lsh,d f.dvla f.disma yeÿKd’ wehs ux tfyu lrkafk’ ug fï jf.a foaj,aj,ska ysÜ fjkak ´fka kE’
mshqñf. wv ksrej;a rEm t<shg wdmq m<uqjeks j;dj fïl [email protected]
óg l,ska t<shg wdfj uu gj,a tl we|f.k f*I,a fnâ tfla bkak mska;+rhla’ tal edit lr,fk’ ljqreyß ,iaikg ta jefâ lr,d’
mshqñ fi,a*s .y,d t*a’î’ odk tajg;a udr lfukaÜfk [email protected]
,xldfj iuyr msßñkag wiyfka’ ux mska;+rhla oeïuu t*a’î’ tfla uefiaÊ lShla [email protected] wmsj fohsfhd uj, ;sfhkafk ta wiyfk ke;s lrkak fkfjhsfk’
tfyu mska;+r t*a’î’ odkak l,ska ys;kafk [email protected]
fi,a*s lsh,d ksrej;la t<shg odkafk kEfk’ ug ;du wjqreÿ úis;=khs’ weÕ ,iaikhs’ tfyu ;shdf.k wjqreÿ y;<sia mfyaÈ o fi,a*s odkafk’
miq.sh ldf,§ ks<sfhd lsysmfofklag fï jf.a m%Yak [email protected]
Tõ’ yenehs ks<sfhd’ ksrEmK Ys,amsksfhd lsh,d ku lshd.;a;g yefudau tfyu kEfk’ .‚ldfjd;a oeka lshkjd ;uka ks<shla lsh,d’
;ukag jqKq widOdrKhg mshjrla .kafk [email protected]
uu fï mska;+r iS’whs’ã’ tlg Ndr ÿkakd’ ta wh b;=re jev lrhs’
t;fldg wr edit lrmq mska;[email protected]
f*I,a fÜn,a tfla ux bkak Orginal mska;+fr yïn jqKd’ <Õ§u tal wka;¾cd,hg tla l<du ldg;a mshqñ .ek f;afrhs’

Loading…


k§I ks¾udK fyar;a

(819)

ආවේ සම්බාහන මධ්‍යස්‌ථානයට වැටුණේ ගනිකා මඩමට ඇතැම් දිනවල පිරිමින් 10 පමණ එනවලූ‍ – පුෂ්පිකාගේ කතාව
Upeksha Swarnamali’s Second Wedding – Photos

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න