නිරුවත් සෙල්ෆී ය ගැන පියුමි කතා කරයි

Loading...

යාපනයේ තරුණයෙක් පොලිස් නිලධාරියෙකුට මහ පාරේ බිම දමාගෙන පහර දෙයි.. වීඩියෝ
ෆේස්බුක් සහ ට්විටර් ලොක්කන්ව මරණවා.. ISIS සංවිධානය නිකුත් කළ වරෙන්තුව මෙන්න..

piumi hansamaliksrej;a fi,a*S h .ek mshqñ l;d lrhs
ckm‍%sh fudaia;r ksrEmk Ys,amskshl iy ks<shl jk mshqñ yxiud,sf.a njg mejfik ksrej;a fi,a*S PdhdrEmhla fï Èkj, Facebook Tiafia wdkafoda,kd;aul f,i ixirKh fjñka mj;skjd’

fï .ek we;euqka lshkafka m‍%isoaO fjkak ys;df.k ys;du;du mshqñ fï ksrej;a fi,a*Sh ,ndf.k we;s njghs’

Loading…

fuu ksrej;a PdhdrEmh fndfyda mqoa.,hska úiska mshqñf.a ks< Facebook msgqj fj; ksrka;rfhka m< lsÍug;a lghq;= lrñka isák nj;a jd¾;d fjkjd’

fuhska mshqñ fukau mshqñf.a rislhska o uy;a wmyiq;djlg m;a ù we;s nj;a i|yka’

flfiafj;;a fuu PdhdrEmh ms<sn|j oeä jd.a m%ydrhla t,a, lrñka mshqñ f*ianqla msgqjl woyia olajñka fuu isoaêh ;rfha m%;slafIam lr ;sfnkjd’ tfukau fujka foaj,a lrk mqoa.,hskaf.a wruqK ms<sn|j;a weh woyia m< lr ;snqKd’

^tu m%ldYh my;ska oelafõ&


.


.

011

Loading…


(905)

යාපනයේ තරුණයෙක් පොලිස් නිලධාරියෙකුට මහ පාරේ බිම දමාගෙන පහර දෙයි.. වීඩියෝ
ෆේස්බුක් සහ ට්විටර් ලොක්කන්ව මරණවා.. ISIS සංවිධානය නිකුත් කළ වරෙන්තුව මෙන්න..

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න