පියුමි නිපුනිත් එක්ක පුල් ගිහිං ගත්ත ඡායාරූප

Loading...

සතියකුත් එකට ඉඳලා පෙම්වතියගේ ප්‍රමාදයක් නිසා පෙම්වතා කරලා තියෙන වැඩේ
සේයා දැරියගේ ඝාතකයාට වසර 60 ක සිරදඩුවමක් සහ මරණ දණ්ඩනය

Piumi Hansamali Popular actress (1)mshqñ ksmqks;a tlal mq,a .sysx .;a; PdhdrEm
ksrEmsldjla jk mshqñ yxiud,s thdf.a mq;hs ;j;a ksrEmsldjla jk ksmqks ú,aika tlal fld<U m¾,a .d¾âka fydag,fha úfõlSj ksjdvqj .; lrk PdhdrEm lsysmhla ish f*ianqla .sKqug tlalr ;sfnkjd’ tu PdhdrEm my;ska n,kak’


.


  • Piumi Hansamali Popular actress (7)
  • Piumi Hansamali Popular actress (6)
  • Piumi Hansamali Popular actress (5)
  • Piumi Hansamali Popular actress (4)
  • Piumi Hansamali Popular actress (3)
  • Piumi Hansamali Popular actress (2)
  • Piumi Hansamali Popular actress (1)


Loading…


(5331)

සතියකුත් එකට ඉඳලා පෙම්වතියගේ ප්‍රමාදයක් නිසා පෙම්වතා කරලා තියෙන වැඩේ
සේයා දැරියගේ ඝාතකයාට වසර 60 ක සිරදඩුවමක් සහ මරණ දණ්ඩනය

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න