හොරෙක් ගැන හොයන්න ගෙදරකට ගිය පොලිස් නිළධාරියා ගෙදර හිටපු තිදරු මවත් එක්ක කරපු හොර වැඩේ අතටම අහුවෙලා

Loading...

යකැදුරෙකුගේ උපදෙස් අරන් ඉක්මණින් පෝසත් වෙන්න පෙම්වතියව පණ පිටින් වලලපු පෙම්වතෙක් – VIDEO
දරුවාව පැත්තකට දාලා 81 නාකි පෙම්වතා එක්ක 37 මවක් අරක්කු බිබී පෙම් සුව විඳලා..

police-officer-caught-illegal-love-casefydfrla .ek fydhkak f.orlg .sh fmd,sia ks<Odßhd f.or ysgmq ;sore uj;a tlal lrmq fydr jefâ w;gu wyqfj,d
uqkafkaYajru” u,aj;a; m%foaYfha ksjil ore fofokd yd ;ksj Ôj;a jqKq ;reK ldka;djla iu. wkshï weiqrla meje;ajQ ueÈúfha fmd,sia ks,Odßfhl=f.a jev ;ykï lr ;sfnkjd’

Loading…

tu ksjfia l,lg fmr isÿjQ fidrlula ms<sn| mÍlaIK lghql= i|yd ks;r tys wd .sh fï fmd,sia ks,Odßhd tu ksjfia isá ldka;dj iuÕ wkshï weiqrla mj;ajd we;s njhs oek .kakg ,efnkafka’ fuu ldka;djf.a ieñhd b;d,sfha /lshdjla l< ksid weh ore fofokdo iu. fï ksjfia ;ksju isg ;sfnkjd’

flfia fj;;a fudjqka fofokdf.a wkshï weiqr .ek oek.;a .ïjdiska ta iïnkaOfhka ldka;djf.a ieñhdj oekqj;a lr ;snqKd’

wk;=rej ksjdvqjla i|yd ,xldjg meñ‚ wjia:djl§ ;u ìß| yd fuu fmd,sia ks,Odßhdf.a ;ykï weiqr Tyq w;gu w,a,d f.k ;snQ w;r .ïjdiska tl;= ù wod< fmd,sia ksOdßhdg myr § .ia ne| miqj fmd,Sishg ndr § ;sfnkjd’

myr§fuka ;=jd, ,enQ fmd,sia ks,Odßhd fï jk úg m%;sldr ms‚i y,dj; frday,g we;=<;a lr we;s w;r fmd,sia ks,Odßhd y,dj;” m,a,u m%foaYfha mÈxÑ újdyl ;sore msfhls’

Loading…


(1499)

යකැදුරෙකුගේ උපදෙස් අරන් ඉක්මණින් පෝසත් වෙන්න පෙම්වතියව පණ පිටින් වලලපු පෙම්වතෙක් – VIDEO
දරුවාව පැත්තකට දාලා 81 නාකි පෙම්වතා එක්ක 37 මවක් අරක්කු බිබී පෙම් සුව විඳලා..

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න