යාපනයේ තරුණයෙක් පොලිස් නිලධාරියෙකුට මහ පාරේ බිම දමාගෙන පහර දෙයි.. වීඩියෝ

Loading...

වැරදීමකින් වසර 2 ක් සිරබත් කෑ මාස 16 ක දරුවෙකුගේ සංවේදි කතාව – VIDEO
නිරුවත් සෙල්ෆී ය ගැන පියුමි කතා කරයි

police_attckedhdmkfha ;reKfhla fmd,sia ks,Odßfhl=g uy mdf¾ ìu oudf.k myr fohs” ùäfhda
r:jdyk fmd,sia‌ ks,Odßhl=g myr fok o%úv cd;slhl=f.a ùäfhdajla fï Èkj, iudc cd, fjí wvú Tia‌fia  iS>%fhka ixirKh fjñka ;sfnkjd’ fuys oelafjk o¾Yk ms<sn| jeä ÿr fidhd ne,Sul§ jd¾;d jqfka hdmkh pqkakdlï m%foaYfha§ fmd,sia‌ ks,Odßhl= uqyqK ÿka isoaêhla‌ njhs’

Loading…

fuu mqoa.,hd ;ukag myr ÿka njg ldka;djl l< meñKs,alg wkqj fmnrjdß 24 jeksod Tyq w;awvx.=jg .ekSug .sh fmd,sia‌ ks,Odßhl=g fufia myr § we;s njhs mejiqfka’

flfiafj;;a fuu isoaêfhka miqj wod< ùäfhdafõ isák mqoa.,hd w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd’ miqj fuu mqoa.,hd wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miq ud¾;= ui 9 jeks Èk ola‌jd rla‍Is; nkaOkd.dr.; lr we;s nj;a i|yka’

tys§ ufyia‌;%d;ajrhd ksfhda. lr we;af;a Tyqj udkisl ffjoHjrhl=g fhduqlr jd¾;djla‌ bÈßm;a lrk f,ihs’

tu ùäfhdaj my;ska oelafjhs”


.

Loading…


(715)

වැරදීමකින් වසර 2 ක් සිරබත් කෑ මාස 16 ක දරුවෙකුගේ සංවේදි කතාව – VIDEO
නිරුවත් සෙල්ෆී ය ගැන පියුමි කතා කරයි

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න