ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ සිටි පුජාගෙන් රම්බරි ගීතයට අලංකාර නැටුමක් – වීඩියෝ

Loading...

රියැලිටි වැඩසටහන්වලින් තරුණයන් ගොනාට අන්දනවා – ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක
ලෝකයක් ඉදිරියේ ගායකයාග‍ෙන් සමලිංගික හාද්දක් – ඡායාරූප / වීඩියෝ

poojfma%laIld.drfha isá mqcdf.ka rïnß .S;hg w,xldr kegqula – ùäfhda

miq.sh Èkl ckm%sh rx.k Ys,amskS mqcd WudYxl¾ fld<U ñhqishia úoHd,fha mej;s W;aijhlg iyNd.S ù we;’

 

 

kegqug /.=ug ymka mQcd rïnÍ .S;hg weh k¾;;kfha fhÿkq whqre my; ùäfhdafjka

Loading…


Loading…


(4600)

රියැලිටි වැඩසටහන්වලින් තරුණයන් ගොනාට අන්දනවා – ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක
ලෝකයක් ඉදිරියේ ගායකයාග‍ෙන් සමලිංගික හාද්දක් – ඡායාරූප / වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න