පූජා උපන්දිනය සමරපු හැටි – වීඩියෝ

Loading...

සැමියා රෝද පුටුවේ බිරිඳ පෙම් කෙළියේ
අලුත්ගම සිසුවියන් භීතියට පත් කරමින් මහමඟ රෙදි ගලවා පෙන්වූ සල්ලාලයා මාට්ටු වූ හැටි

poomQcd WmkaÈkh iurmq yeá ùäfhda
bkaÈhdkq iïnjhla we;s fïjkúg ,xldfõ ckm%sh ks<shl jk mQcd WudYxl¾ miq.shod ish 34 jk WmkaÈkh miq.sh 25 jkodg § ;snqKs’ weh ish hy¿jka iu. WmkaÈkh iurd ;snqfka fuf,ih’


.

Loading…


(883)

සැමියා රෝද පුටුවේ බිරිඳ පෙම් කෙළියේ
අලුත්ගම සිසුවියන් භීතියට පත් කරමින් මහමඟ රෙදි ගලවා පෙන්වූ සල්ලාලයා මාට්ටු වූ හැටි

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න