වාර්තාකාරිනියට Live එක මැද්දෙ වෙච්ච දෙයක් – Video

Loading...

දකුණු කකුලේ ලෙඩේට ගියවිට වම් කකුල ඔපරේෂන් කරලා
M.G ධනුෂ්ක වේදීකාවේ පිස්සු නටයි – වීඩියෝ

presenterjd¾;dldßkshg LIVE tl ueoafo fjÉp fohla VIDEO
iÔú jevigykla i|yd jd¾;djla imhñka isák rEmjdysks kd,sldjl ksfõÈldjla miq.shod wlr;eínhlg uqyqK ÿkakd’


ta weh iðùj jd¾;dj bÈßm;a lrñka isáh§ wehf.a kdifhka fidgq .,kakg mgka .ekSfuka’ flfia fj;;a ta nj fkdokakd fia weh È.ska È.gu wehf.a jd¾;dj bÈßm;a lrñka isáhd’

Loading…

ta w;r;=r wehf.a kdifha /¢ fidgq my,g jefgk wdldrh;a jevigyk yd iïnkaO ù isá ish,a,kagu oel .kakg ,enqKd’ fï wlr;eínhg uqyqK fokakg isÿ jqfha NBC News yS Hallie Jackson ghs’

tu ùäfhdaj my;ska oelafõ

[AdSense-b]

Loading…


(816)

දකුණු කකුලේ ලෙඩේට ගියවිට වම් කකුල ඔපරේෂන් කරලා
M.G ධනුෂ්ක වේදීකාවේ පිස්සු නටයි – වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න