නිරුවතට සූදානම් වූ Qandeel Baloch දැන් කියන කතාව

Loading...

ගුවන් අනතුරකට පෙර තරුණියක් ගත්ත අවසන් සෙල්ෆිය
කඹයක් හා කි‚ස්සක් එක්ක ආව මරුවාගේ පහරින් එකම තැන අවසන් ගමන් ගිය ඇන්තනී හා ඩාවිඩ් අභිරහස් ඝාතනය

qandeel-balochksrej;g iQodkï jQ Qandeel Baloch oeka lshk l;dj
;udf.a rg fjkqfjka ksrej;a fjkak leu;s ks<shla .ek miq.sh ojiaj, l;d ny jqKdfka ‘Qandeel Baloch kue;s weh ish f*ia nqla .sKqfï tfiai|ykla lr we;’

Loading…

ùäfhdajla ksl=;a lrñka mlsia;dk úiaihs úiai lKavdhfï kdhl ihsâ w*aßä f.ka b,a,d isákafka flfia fyda bkaÈhdj mrdch lrk f,ihs’ Tkak oeka fldfydun yß ta ksrej;a fjk ;SrKh fjkia fj,d’

ta fudlo okakjdo’ bkaÈhdj iy mlsia:dkh w;r mej;s ;r`.fhka mlsia:dk lKavdhu mrdch ùu ksihs’

Tkak fldfydu yß oeka wdfh;a  Qandeel Baloch f*ianqla ùäfhdajla ksl=;a lr,d ;sfhkjd’ta ùäfhdafjka kï weh fyd|gu wඬk tlla ;uhs ;sfhkafka’

n,kakflda tu ùäfhdaj my;ska


.

Loading…


(695)

ගුවන් අනතුරකට පෙර තරුණියක් ගත්ත අවසන් සෙල්ෆිය
කඹයක් හා කි‚ස්සක් එක්ක ආව මරුවාගේ පහරින් එකම තැන අවසන් ගමන් ගිය ඇන්තනී හා ඩාවිඩ් අභිරහස් ඝාතනය

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න