ඒඩ්ස් යැයි කියන දරුවාගේ ලේ එන්නත් කරගන්න රන්ජන් ලෑස්තියි

Loading...

බුදු මැඳුරේ දාගෙන අවුරුදු 4ක දැරිය වනසපු 78 හැවිරිදි ඇබිත්තියා
ආවේ සම්බාහන මධ්‍යස්‌ථානයට වැටුණේ ගනිකා මඩමට ඇතැම් දිනවල පිරිමින් 10 පමණ එනවලූ‍ – පුෂ්පිකාගේ කතාව

ranajn-aidstaâia hehs lshk orejdf.a f,a tkak;a lr.kak rkacka ,Eia;shs
miq.sh Èk lsysmfhau l;dnyg ,lajQ l=,shdmsáfha widOdrKhg ,lajQ orejd iïnkaOfhka fukau taâia frda.h iïnkaOfhkao ck;djf.a fukau foaYmd,{hkaf.ao ys;aj, we;s jerÈ u; ì|oeóug ;ud lghq;= lrñka isák nj iudc iún, .kaùfï iy iqNidOk ksfhdacH wud;H rkacka rdukdhl uy;d mjikjd’

wjYH kï fuu orejd taâia frda.sfhl= fkdjk nj fmkaùug Tyqf.ka ,nd.;a f,a idïm,hla ;ukag tkak;a lr .ekSug iQodkï nj;a wud;Hjrhd mjikjd’

Loading…

md¾,sfïka;=fõ lS fofkl=g taâia ;sfí oehs wm fkdokakd nj;a tjekafkl= yuqjqjfyd;a Tjqka md¾,sfïka;=fjka t<jd oukafkaoehs wud;Hjrhd m%Yak l<d’

;udg fujeks ñ:Hdjkag /jáh fkdyels nj;a yq<Ûska fyda fl<j,ska frda.h fnda fkdfjk nj okakd nj;a ta ms<sn|j bf.kf.k we;s nj;a i|yka l<d’ f,dalh bÈßfha wms ishÆ fokd f.da;%slfhd f,i fmfkaú hkqfjkao i|yka l<d’

flfiafj;;a fï orejdg frda.h ke;ehs hkak ;yjqre lr wjika nj;a fmkajd ÿkakd’ tfy;a ielhla we;s kï ;uka fuu orejdf.a reêr idïm,hla ;ukag tkak;a lrf.k fmkajkakg leue;s nj;a i|yka l<d’

,xldfj fyd| mdi,l=hs fyd| ksjil=hs fï orejg ,efnk nj;a ckdêm;s;=ud ta iïnkaOfhka fmdfrdkaÿjla § wjika nj;a i|yka l<d’

Loading…


(535)

බුදු මැඳුරේ දාගෙන අවුරුදු 4ක දැරිය වනසපු 78 හැවිරිදි ඇබිත්තියා
ආවේ සම්බාහන මධ්‍යස්‌ථානයට වැටුණේ ගනිකා මඩමට ඇතැම් දිනවල පිරිමින් 10 පමණ එනවලූ‍ – පුෂ්පිකාගේ කතාව

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න