රනිල්ගේ රථයයි උපේක්ෂාගේ රථයයි ගැටේ

Loading...

Bhagya Gurusinghe’s Wedding
මෙන්න Lips Kissing Challenge

accrks,af.a r:hhs WfmalaIdf.a r:hhs .efÜ
ue;sjrK m%pdrl lghq;= ioyd nÿ,a, m%foaYh n,d f.dia wdmiq tñka iáh§ rks,a úl%uisxy uy;df.a fmr .uka wdrlaIl r:h nÿ,a, iam%sxje,sj;a; m%foaYfha§ m%md;hlg fmr<sfuka tys .uka .;a fmd,sia ks,OdÍka isjq fokdu ;=jd, ,nd frday,a .;lr ;sfí’

fï w;r md¾,sfïka;= uka;%S WfmalaId iaj¾Kud,s fukúh .uka .;a Ôma r:fha ;%sfrdao r:hla .eàfuka mqoa.,hl= ;=jd, ,nd ;sfí’ fmd,Sish mejiqfõ ;=jd, ,enQ mqoa.,hd j;=msáj, frday,g we;=,;a lr we;s njhs’ tu wk;=r isÿ jQfha fõhkaf.dv – óß.u ud¾.fha fndl,.u uxikaêh wdikakfha§ h’

Loading…

fufia ;=jd, ,nd frday,a .; lr ;sfnkafka ;%Sfrdao r:fha ßhÿre njhs jd¾;d jkafka” WfmalaId iaj¾Kud,s .uka .;a Ôma r:fha ßhÿref.a jrÈka fuu wk;=r isÿù we;s njghs jd¾;d jkafka’

fuu wk;=r isÿ l< uka;%S jßhf.a ßhÿre iy Ômaßh fmd,sia w;awvx.=jg f.k we;s w;r ßhÿre wo Èk wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ; njo jd¾;dfõ’


.

(1564)

Bhagya Gurusinghe’s Wedding
මෙන්න Lips Kissing Challenge

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න