සරසවි සිසුවියක කෙළෙසූ කෝටිපති පුතා වසර 37 ක්‌ හිරගෙට.

Loading...

ගිනියම් වී වැළලුණු ඇඹිලිපිටියේ සැගවුණු රහස ගොළු වුණු තරුණයෙකුගේ ඇසින් දුටු සාක්ෂියකින් යලි ගොඩ එන්න හදයි
ඥානසාර හිමි දෙමටගොඩ චමින්දට පිරිත් නූල් බැඳීමේ හෙළිනොවූ කතාව

;ud cd-we, fmd,sisfha ia‌:dkdêm;s nj wÕjd fjila‌ mqka fmdfydaÈk w¨‍hu ;u ksjig heu i|yd nia‌ kej;=ïfmdf<a /£ isá iriú YsIHdjl ìhg m;afldg nf,ka /f.k f.dia‌ ;u mshdg wh;a ,e.=ïy,la‌ ;=<§ wehg w;jr lsÍu iïnkaOfhka jrolrejl= jQ fldaám;shl=f.a ;reK mqf;l=g nia‌kdysr m<d;a no uydêlrK úksiqre pïmd cdklS rdcr;ak uy;añh úiska nrm;< jev we;sj ;sia‌y;a jirl ^37& isr o~qjï Bfha ^3 od& kshu lrk ,§’

Loading…

Bg wu;rj w;jrhg ,la‌jQ iriú isiqúhg remsh,a ,la‍I úis y;l ^,la‍I 27& jkaÈhla‌ f.ùug iy remsh,a 45″000 l ovhla‌ f.ùug;a ú;a;slreg kshu úh’
fufia o~qjï kshu jQfha j;a;, yqKqmsáh fõje,a¥j mdr wxl 339 ork ia‌:dkfha mÈxÑ fyajd;ka;%Sf.a kqjka ckl ^28& kue;s wfhls’
ú;a;slreg o~qjï kshulrñka ó.uqj uydêlrK úksiqre pïmd cdklS rdcr;ak uy;añh fufia mejiqjdh’
˜‍;ud Okh iy n,h fmrgq lrf.k iudch §ma;su;a lsÍug isá wysixl iriú YsIHdjlf.a wkd.;h w÷re l<d’ ;udf.a ;djld,sl ,sx.sl wdYdjka bgq lr .ekSu i|yd mdm;r iy ;sßika f,i iriú YsIHdjf.a wkd.;h fl<snvqjla‌ f,i i,ld úkdY l,d’ fujeks nrm;< jerÈj,g wêlrKfhka Wmßu” o~qjï ,nd §ug miqng jkafka kE˜‍’

ú;a;slre fjkqfjka lreKq oelajQ kS;s{ m%§md l¿wdrÉÑ uy;añh ú;a;slre fuu isoaêh ms<sn|j n,j;a fia lïmdjg m;ajk nj;a” Tyq jirlg by;§ újdy ù we;s nj;a i|yka lrñka wju o~qjula kshu lrk f,i b,a,d isáhdh’wk;=rej uydêlrK úksiqrejßh lreKq olajñka fuu ú;a;slre ish Okh n,h fhdoñka ;sßifkl= fia yeisÍ we;ehso” rgg jákd Ôú;hla fl<s nvqjla fia i,ld lghq;= lr we;ehso i|yka lrñka Wmßu o~qjï kshu lrk nj mejiqjdh’

ta wkqj m<uq fpdaokdjg jir y;l isr o~qjula yd remsh,a oioyil ovhlao” fojeks fpdaokdjg jir úiail isr o~qjula yd remsh,a úismkaoyil ovhlao” mSvdjg m;a ;re‚hg remsh,a ,laI úismyl ydks mQ¾K jkaÈhlao” ;=kajeks fpdaokdjg jir kjhl isro~qjula” remsh,a oioyil ovhla yd remsh,a ,laI foll jkaÈhlao kshu l<dh’

fpdaokd ;=kg kshu flreKq ov uqo,a fkdf.jkafka kï tla fpdaokdjlg jir ne.ska isr o~qjï kshu flreKq w;r” jkaÈ uqo,a fkdf.jkafka kï jir fol ne.ska isr o~qjï kshu l<dh’

Loading…


(569)

ගිනියම් වී වැළලුණු ඇඹිලිපිටියේ සැගවුණු රහස ගොළු වුණු තරුණයෙකුගේ ඇසින් දුටු සාක්ෂියකින් යලි ගොඩ එන්න හදයි
ඥානසාර හිමි දෙමටගොඩ චමින්දට පිරිත් නූල් බැඳීමේ හෙළිනොවූ කතාව

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න