සිහිමුර්ජා වී සිටින රාවණා අවදි කිරිමට ගිය කාන්තාවට වුන වැඩේ

Loading...

තුන්වැනි සැමියා සමග යද්දී දෙවැනි සැමියා අතින් මරුදුටු 23 හැවිරිදි කත…
නිරුවතට වැඩියෙන්ම කැමති ජනප්‍රිය නිළියගේ සෙල්ෆිය

ravana-rise-journeyisysuq¾cd ù isák rdjKd wjÈ lsßug .sh ldka;djg jqk jefâ
we,a, je,a,jdh lr|f.d,a,” 10 lKqj m%foaYfha rdjKd we,af,a .,af,fkys isysuq¾cd ù isák njg ckm%jdofha lshefjk rdjKd rcq ke.sÜgùu i|yd hehs mjiñka fudrgqj m%foaYfha lÜgç ldka;djla we;=¿ 18 fokl= Bfha ^29& .=ydjg we;=¿ ùu ksid ta wjg m%foaYhg fmd,sia wdrlaIdjla fhdod ;snqKs’

fuu msßi .=ydj ;=<g we;=¿ ù we;af;a fmd,sishg l< fmr oekqï §ulska wk;=rejh’ .=ydj ;=< hï lsis lghq;a;la isÿ jk njg .ïjdiSka ;=< me;sr .sh l;dnyla fya;=fjka .ïjdiSka oyia .Kkla tu ia:dkhg /iaj isàu ksid fmd,sia wdrlaIdj fh§ug isÿúh’

óg by;§o fuu .=ydj fidhd .ekSu i|yd lÜgçhl= we;=¿ msßila meñKs nj .ïjdiSyq lshd isá;s’

 

Loading…

fuu lÜgç ldka;dj ÿgq isyskhlg wkqj weh we;=¿ msßi fmd,sishg okajd fuu .=ydjg msúiSug meñK ;sfí’ ;ukag isysfkka fmkqK foúhka lshd isáfha isysuq¾cd ù isák rdjKd wjÈ l< yelafla Tng muKla nj;a wfma%,a ui 10 jeksodg fmr rdjKd rcq wjÈ lrk f,i foúhka mejiQ nj weh lshd isákakSh’weh iu. .=ydjg we;=¿ ù we;s msßi rdjKd mrmqfrka mej; tk wh njo ta fya;=fjka tu msßi .=ydjg le|jdf.k hk njo weh mejiqjdh’ tf,i .uka .;a msßi w;r ukao udkisl mqoa.,fhlao úh’

fuu lÜgç ldka;dj fudrgqj m%foaYfha mÈxÑldßhl jk w;r wksl=;a mqoa.,hska rfÜ úúO m%foaYj, mÈxÑlrejkah’ ukao udkisl mqoa.,hd rdjK we,a, wdY%s; lr|f.d,a, .fï mÈxÑlrefjls’

tu msßi Bfha ^29& fmrjre 7’30g muK .=ydj ;=<g we;=¿ ù we;’ tu wjia:dfõ .ïjdiSka .=ydj wdikakhg meñK isá w;r Tjqka md,kh i|yd we,a, fmd,sisfha ks,OdÍka lsysm fokl= o fhdojd ;sìKs’

.=ydj ;=<g .sh lÜgç ldka;dj lshd isáfha rdjK rcq tys isà kï m%;sldr lr fyg ^31& meñfKk nj;a fkdisà kï Bfha ^30& ijiu meñfKk njhs’

fuu .=ydj we;=<; wä ydrishhl muK m%md;hlao we;s w;r we;=<; úYd, fmdl=Klao ;sfnk nj tys .sh .ïjdiSyq lshd isá;s’

we;eï .ïjdiSka m%foaYhg meñfKk ixpdrlhskaf.ka uqo,a wh lr .=ydj ;=<g le|jdf.k hk njo mejfia’ Bfha ^30& rdjKd we,a, m%foaYhg oeä j¾Idjlao meje;s nj;a tjeks wjia:djl .=ydj ;=<g hEu wjodkï iy.; nj .ïjdiSyq mejiQy’

fuu .uk iïnkaOj nÿ,a, mqrdúoHd ld¾hd,fha ks,Odßfhl=f.ka wm l< úuiqul§ lshd isáfha fï ms<sn|j fidhd ne,Sug m%foaYfha mqrd úoHd ks,OdÍka oekqj;a lr we;s njh’ .=ydj ;=,g .sh msßi Bfha miajre 6’15g muK .=ydfjka msg;g meñKs wjia:dfõ§.ïjdiSka 500la muK tl;=ù Tjqkag myr§ we;’ lÜgv lka;dj fjk;a ud¾.hlska m,dhdu W;aidy l<o th jHj¾:ù ;sfí


.

Loading…


(1306)

තුන්වැනි සැමියා සමග යද්දී දෙවැනි සැමියා අතින් මරුදුටු 23 හැවිරිදි කත…
නිරුවතට වැඩියෙන්ම කැමති ජනප්‍රිය නිළියගේ සෙල්ෆිය

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න