කාන්තාවක් වාහනේට හැප්පිලා මියගිය හැටි කැමරාවේ සටහන්ව තිබුණූ අයුරු – වීඩියෝ

Loading...

මොරටු සරසවි සිසුවා බෝඩිමේදී කතුරකින් ඇනගෙන දිවි නසා ගනී
හිටපු ආබාධිත හමුදා සෙබළාගේ දරු පවුල මහමගට වැටේ – දරු පවුල රැකගන්න උපකාර ඕනෑ

nKavdr.u – l¿;r ud¾.fha” fudrka;=vqj” f.dak¥j m%foaYfha§ miq.sh Èfkl rd;%S 7 g muK ud¾.h udreùu i|yd /§ isá jhi wjqreÿ 76 úY%dñl .=rejßhla” jEka r:hl .efgk whqre tu jEka r:fha iú lr ;snQ leurdfõ igykaj ;snqKd’

Loading…

jdykhg fmr .uka l< fudag¾ nhsisl,h mdr udrejk ldka;dj u.yer .uka l<;a jdykhg wehj u.yßkakg wjia:djla fkdue;s jk w;r jdykfha .egqKq ldka;dj mdf¾ we§ f.dia k;rjkjd’
 
nrm;, ;=jd, ,enQ ldka;dj f.dak¥j frday,g we;=,;a lsÍfuka wk;=rej mdkÿr frday,g udrelr hejQ w;r ta jkúg;a weh ñhf.dia isáhd’
 
fufia urKhg m;ajqfKa fydrK wrukdf.d,a, m‍%foaYfha mÈxÑ 76 yeúßÈ ldka;djla’
 
fï tu wjia:dfõ ùäfhdajhs

Loading…


(1052)

මොරටු සරසවි සිසුවා බෝඩිමේදී කතුරකින් ඇනගෙන දිවි නසා ගනී
හිටපු ආබාධිත හමුදා සෙබළාගේ දරු පවුල මහමගට වැටේ – දරු පවුල රැකගන්න උපකාර ඕනෑ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න