රුවන්ගී සහ රන්ජනුත් සිල් බිඳගනියි – වීඩියෝ

Loading...

ෂේප් එකේ බ්ලු පෙන්නලා නෑනව අල්ලගන්න ගිය මස්සිනාට නෑනා අකමැති වෙලා
මං ගෙදරින් එලියට ගියේ කාන්තාවන් නානවා බලා ස්‌වයං වින්දනයක යෙදීමට – සමන් ජයලත් අධිකරණය හමුවේ කියයි.

ruwangirejka.S iy rkackq;a is,a ì| .kshs ùäfhda
rejka.s r;akdhl iy rkacka rdukdhl kï jQ l,dlrejka fom< iyNd.S jW kj;u ñhqisl ùäfhdaj fï jk úg t<solajd ;sfnkjd’ wdYd f;dkakfldaka kï jQ .dhsldjl úiska wod< .S;h .dhkq lrkq ,nhs’


.Loading…


(2631)

ෂේප් එකේ බ්ලු පෙන්නලා නෑනව අල්ලගන්න ගිය මස්සිනාට නෑනා අකමැති වෙලා
මං ගෙදරින් එලියට ගියේ කාන්තාවන් නානවා බලා ස්‌වයං වින්දනයක යෙදීමට – සමන් ජයලත් අධිකරණය හමුවේ කියයි.

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න